تاریخ دریافت مقاله: 25/02/1396 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: اسداﷲ کردنائیج
E-mail: naeij@modares.ac.ir
مقدمه
جایگاه و اهمیت ارتباطات و فناوریهای مرتبط با آن در عصر حاضر، این قـرن را بـا نـام عصـرارتباطات مشهور ساخته است. همچنین در دستهبندی اسـتاندارد بـینالمللـی ISIC1 در تفکیـکبخشهای صنعتی، بخش ICT2 و صنایع وابسته به آن، بهعنوان اصلیترین زیرشاخه صـنایع بـافنــاوری پیشــرفت ه قــرار گرفتــه اســت (بــاقری، بامــداد و انتظــاری، 1392). صــنعت ICT و زیرمجموعه های آن با توجه به جایگاه خاصی که بین سایر صنایع دارند، نیازمند توجه ویژهای بـهمحورهای توسعه آن هستند. صنعت ICT بهعنوان مرز پیشرفت در سایر علوم و با برخورداری از فناوریهای بالا3، تنوع در محصـولات، تغییـرات و تحـولات هـر روزه، یکـی از بـیثبـات تـرینفضاهای تجاری را برای تولیدکنندگان این حوزه ایجاد کرده است (احمـد، 2015). در ایـن فضـا،وارد شدن به بازارهای بین المللی بدون در نظر گرفتن شرایط ورود و الزامات یـا نیازهـای اصـلیصنایع ICT، نتیجهای جز شکست صنعت ICT کشور در مقابل رقبای خارجی بهدنبال نـدارد . در دوران اعمال تحریمها و دسترسی سـخت بـه بازارهـای خـارجی محصـولاتICT ، بـه ویـژه دردسترسی به فناوریها و نوآوریهای روز جهانی در محصـولات خـارجی، ایـن صـنعت و صـنایعوابسته به آن بیشتر در شرایط خلأ و دوری از رقابت با سایر رقبای خارجی قرار گرفته اند. تحقـق»برجام«4 و لغو شرایط تحریم، فضا و شرایط فعالیت این صنعت را در سالهای آتی تغییر خواهـدداد و افقی جدیدی را برای حضور مجدد این صنعت به بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، غافل نبودن از چالشهای مرتبط با با زارهای بین المللی این صنعت و توجه بـه الزمـات وزیرساختهای آن، برای ادامه حیات این صنعت اهمیتی جدی دارد (اوجی ـ اوکورو، 2014).
ناآشنایی با الزامات ورود به این بازار و نیز زیرساختهای مرتبط با آن، علاوه بر از دست دادن سهم بازار این حوزه در خارج از کشور، موجب ورود رقبای خارجی این صنعت به کشور مـی شـود .
ورود شرکتهای خارجی نه تنها فرصتها و موقعیتهای بازار فروش را از شـرکت هـای داخلـیمی گیرد، بلکه به از دست دادن فرصتهای و ویژگیهای ناشی از صنعت ICT در عصر ارتباطات و اطلاعات منجر می شود. بنابراین متولیان و سیاستگذاران این حوزه، هم بـا دیـدگاه اقتصـادی وبازاریابی صنعت ICT و هم با در نظر گرفتن سایر حوزههای صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشـورکه تحت تأثیر مستقیم این صنعت قرار دارند، باید در فرایندهای مختلف شکل گیری برنامـه هـایتوسعهای صنعت ICT کشور، برای ورود به بازارهای بین المللی، به الزامات و زیرساختهای ایـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
International Standard of Industrial Classification
Information and communications technology – or technologies
Hi-tech
برنامه جامع هستهای ایران
حوزه توجه ویژهای داشته باشند (از قبیل تعیین نوع و فناوری تولید، شیوه و حجم سرمایهگذاری، نوع و کیفیت همکاری با متخصصان و کارکنان، انتخاب نوع مخاطـب و مشـتری و غیـره). ایـناهمیت و جایگاه، به دلیل تأثیرگذاری مسـتقیم صـنعت یـاد شـده و جایگـاه آن در اقتصـاد ملـی،موضوعی است که کمابیش در کانون توجه مدیران، متولیـان و سیاسـتگذاران ایـن بخـش قـرارگرفته است؛ اما بر آنچه تاکنون در این بخش توجـه نشـد ه و خـلأ مطالعـاتی آن مشـهود اسـت،موضوع الزامات و زیرساختهای پیش روی این صنعت در ورود و توسعه بازارهای بـین المللـی وهمچنین شیوه مدیریت در رویارویی با آن از طریق استراتژیهای بازاریابی بین المللی (بهویـژه درشرایط پس از تحریمها) است (خلیلی شـجاعی و خـداداد حسـینی، 1392). بـه واقـع ، توجـه بـهمؤلفه های تقویت این صنعت، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بهویژه این موضوع که صنعت ICT یک صنعت مولد و مادر اسـت ، یکـی از مهـمتـرین بسـترهای توسـعه و پیشـرفتاقتصادی کشور و نیز سایر صنایع وابسته را فراهم می کند. بر این اساس توجه به مطالعات پایـه وزیربنایی در صنعت ICT، میتواند عـلاوه بـر ایجـاد زمینـه تقویـت و اسـتقلال در ایـن صـنعت، فراهم کننده بستر رقابتی لازم در زمینه حضور قوی آن در بازارهای خارجی باشد (زمینه توجه بـهاستراتژیهای توسعهای بازاریابی بینالملل را در این حوزه فراهم می کند) (آدسانیا، 2014). سـهمICT ایران در GDP در سال 2015 نزدیک به 5/4 درصد بوده اسـت کـه ایـن میـزان در سـال
2020 باید دو برابر شود. همچنین پیش بینی میزان رشد سرمایه گذاری در صنعت ICT ا یـران تـاسال 2020 از 7/12 درصد در سال 2015 حدود 4/13 درصد است که رشد بسیار مناسبی به نظر می رسد، اما این رشد به مطالعه پیش نیازهای توسعه بازاریابی و پژوهش و پویش در ا یـن عرصـهنیاز دارد (مؤسسه تحقیقاتی فراست و سولیوان، 2017).
با توجه به موارد یاد شده، اجرای پژوهش گسترده و جـامع ی بـه منظـور شناسـایی الزامـات وزیرساختهای مورد نیاز این حوزه و همچنین دسته بندی آنها و ارائـ ه راهکارهـایی بـرای توسـعه بازارهای بین المللی، اولویت مهمی برای سیاست گذاری بهینه، منطقی و تسهیل گـر خواهـد بـود.
سؤال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح می شود: »مدل مناسب الزامـات و زیرسـاختهـایتوسعه بازارهای بین المللی در حوزه صنعت ICT کشور چگونه است«؟ مقاله با ارائه مرور ادبیات پژوهش به منظور شناسایی زیرساخت ها و الزامات در سـایر مقـالاتادامه می یابد؛ سپس مدل اولیه استخراج شده و بـه دنبـال آن ، روششناسـی پـژوهش شـرح دادهمی شود. در ادامه، با انجام مصاحبه و با استفاده از روش دلفی و روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی، عوامل شناسایی، غربالگری و دسته بندی می شـوند. در پایـان نیـز نتیجـه گیـری و پیشـنهادهای کاربردی بیان شده است.
پیشینه پژوهش
زیرساخت های توسعه بازارهای بین المللی
در این بخش با توجه به مطالعات صورت گرفته، زیرساخت های توسـع ه بازارهـای بـین المللـی در حوزه نرم افزار شناسایی شده است. جدول 1 نشان می دهد چه زیرسـاخت هـایی از پـژوهش هـا ومطالعات سایر محققان استخراج شده است.
جدول 1. زیرساخت های توسعه ICT در بازار بر اساس منابع تحقیق
منبع زیرساختهای توسعهICT در بازار
انگونیاما و موراوژنسکی (2009) شامل حمایت مالی دولت از شرکت ها مالی
انگونیاما و موراوژنسکی (2009) پرداخت وام به شرکتها انگونیاما و موراوژنسکی (2009) افزایش معافیت ها ی مالیاتی ساماراجیوا و زین الدین (2013) تسهیل سرمایه گذاری داخلی بازار سرمایه
ساماراجیوا و زین الدین (2013) تسهیل سرمایه گذاری خارجی آنگلو و اکونومیدس (2008)، بولو (2014) سلامت بهره برداری تجهیزات فنی
آنگلو و اکونومیدس (2008)، بولو (2014) ایجاد و توسعه آزمایشگاه های داخلی آنگلو و اکونومیدس (2008)، بولو (2014) همکاری با آزمایشگاه های خارجی حنفی زاده، سقایی و حنفی زاده (2009) توسعه سخت افزارهای مورد نیاز سخت افزار و نرم افزار
حنفی زاده و همکاران (2009) توسعه نرم افزارهای مورد نیاز باکرو و همکاران (2015) امنیت شبکه و نرم افزارها امنیتی
باکرو و همکاران (2015) تقویت پلیس امنیت شبکه ساماراجیوا و زین الدین (2013) فعالیت برای بخش خصوصی بازار رقابتی
ساماراجیوا و زین الدین (2013) زیرساخت های صادرات انگونیاما و موراوژنسکی (2009) میزان سواد و آموزش افراد سرمایه انسانی
انگونیاما و موراوژنسکی (2009) توسعه رشته های دانشگاهی بولو (2014) توسعه دانش استفاده از اینترنت در بین مردم فرهنگی و اجتماعی
بولو (2014) توسعه فرهنگ استفاده از اینترنت بولو (2014) قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی قانونی
بولو (2014) تنظیم مقررات و چارچوب های مقرراتی انگونیاما و موراوژنسکی (2009) پوشش مناسب موبایل و اینترنت شهری و جغرافیایی
انگونیاما و موراوژنسکی (2009) تعداد فرودگاه ها و شبکه ریلی بولو (2014) به روز رسانی زیرساخت های شبکه تکنولوژی
بولو (2014) به روزرسانی تجهیزات ارتباطی الزامات توسعه بازارهای بین المللی
در این بخش با توجه به مطالعات پیشین، الزامات توسعه بازارهای بینالمللی در حـوزه نـرم افـزار شناسایی شده است (جدول 2).
جدول 2. الزامات توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT بر اساس منابع تحقیق
منبع الزام
حنفی زاده و همکاران
(2009)
کاهش تعرفه های استفاده از اینترنت
کاهش تعرفه موبایل
افزایش دسترسی به اینترنت در کلیه مناطق کشور
توانمندسازی نیروی انسانی
آموزش های دانشگاهی
توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکتهای دانشبنیان
هی و همکاران (2010) ایجاد و تقویت خوشههای صنعتی
براون و تامپسون (2011) الزامات حمایتی دولت از شرکتهای خصوصی در کنار بخش دولتی
الزامات مدیریتی
الزامات بورس و بازار سهام برای توسعه فعالیت شرکتها
براون و تامپسون (2011) الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی و وامهای کم سود و مدتدار
الزامات قانونی و مقرراتی
لمکه و وانیر (2012) الزامات قانون گذاری حمایتی برای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی
الزامات مربوط به حمایت از کارآفرینی و ایجاد شرکتهای دانشبنیان
الزامات توسعه رشتههای کاربردی دانشگاهی بهمنظور افزایش ایدهپردازی و نوآوری
الزامات آموزش های متناسب توانمندسازی مدیران شرکتهای دانشبنیان
الزامات بازاریابی و روشهای بینالمللی شدن بازار برای شرکتها
ایجاد و افزایش امکان تبلیغات در شبکههای خارجی
باکرو و همکاران (2015) یکپارچگی حوزه های مختلفICT
الزام سیاستگذاری بهینه برای دستیابی به این یکپارچگی
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توسعه ای و کـاربردی اسـت؛ زیـرا نظریـه پـردازی در آن صـورت نگرفتـه اسـت.
همچنین مدل ارائهشده در این پژوهش، مدل توسـعه ای اسـت ؛ زیـرا الزامـات و زیرسـاخت هـایتوسعه با زارهای بینالمللی از مطالعات صـورت گرفتـه داخلـی و خـارجی شناسـایی شـدهانـد . بـابهره مندی از نظر خبرگان، مدل بومی توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT ارائه میشود و در نهایت این مدل برای کـاربردی شـدن در شـرکت هـای فعـال در ایـن زمینـه، توسـط مـدیران وکارشناسان این شرکت ها به تأیید می رسد. بر همین اساس پژوهش حاضـر توسـعه ای و کـابردیاست.
در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها از روش های مصاحبه، پرسشـنامه و بررسـی اسـناد ومدارک موجود استفاده شده است. به منظور استخراج برخی منـابع و آشـنایی بـا دسـتورالعمل هـا ، پیشنیازها، الزامات و زیرساخت های توسعه فعالیت های شرکت های ICT، با مدیران رده عـالی وشاغلان حوزه سیاستگذاری در شرکت های کلان فعال در زمینه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـاتمصاحبه صورت گرفت. همچنین پرسشـنام ه دلفـی بـه منظـور تأییـد الزامـات و زیرسـاخت هـایشناسایی شده از مطالعات و ادبیات تحقیق، بین خبرگان توزیع شد. در ایـن پرسشـنامه الزامـات وزیرساخت ها در دو جدول مجزا فهرست شدند و از خبرگان در خواسـت شـد بـر اسـاس مقیـاس پنجتایی لیکرت، نظر خود را نسبت به اثرگذاری الزامات و زیرساخت هـا بـرای توسـعه بازارهـایبین المللی با توجه به وضعیت ایران بیان کنند. پرسشنامه سوم هم شامل الزامات و زیرساختهای نهایی شده بر اساس نظر خبرگان بود که الگوی اولیه را شکل مـی داد و بـرای تأییـد نظـر گـروهبیشتر و تعمیم این نظرها به جامعه مدیران و کارشناسان حوزه ICT طراحی شد. این پرسشـنامهنیز بر مبنای مقیاس پنج تایی لیکرت بود.
در این پژوهش جمع آوری داده ها در سه مرحله مجزا صورت گرفت. در مرحله اول با 10 نفـراز خبرگان مصاحبه شد و تا نقطه اشباع پذیری دادهها ادامه یافت. این خبرگان در حـوز ه فنـاوریارتباطات و اطلاعات دارای سمت های عالی بودنـد و در پسـت هـای دولتـی یـا در شـرکت هـایخصوصی فعالیت می کردند. روش انتخاب این افراد بر اساس خبرگی و دسترسی محقـق بـود. در مرحله دوم برای طراحی الگوی الزامات و زیرساخت های توسـعه بازارهـای بـین المللـی در حـوز ه ICT، از نظر خبرگان استفاده شد. خبرگان این بخش 15 نفر شامل 13 مرد و 2 زن بودند که 10 نفر از آنها مدرک دکتری در رشته های مرتبط داشـتند و 5 نفـر دارای مـدرک کارشناسـی ارشـدبودند. در این میان، 9 نفر در حوزه تخصصی ICT، 4 نفـر در حـوزه بازاریـابی و 2 نفـر در سـایررشته ها فعالیت داشتند. روش انتخاب این افراد نیز قضاوتی غیرتصـادفی بـود و افـراد بـر اسـاسخبرگی و دسترسی انتخاب شدند. با توجه بـه اینکـه موضـوع تحقیـق، ارائـه الگـوی الزامـات وزیرساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT بـود ، بـهمنظـور تأییـد الگـوی اولیـه، از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در حوزه ICT درباره الگوی طراحی شده نظرخواهی شـدتا بدین ترتیب با بررسی نظرهای جمعی از کارشناسان بتوان به یـک الگـوی تأییـد شـده دسـتیافت. بدین منظور، پس از شناسایی شرکت های فعال در حوزه ICT، 23 شرکت در این زمینـه و155 نفر مدیر و کارشناس از کل این شرکت ها شناسایی شدند. ایـن جامعـه متشـکل از مـدیرانارشد شرکتها، مشاوران، کارشناسان و متخصصان با سابقه بیش از 5 سال و افراد دارای مـدرکحداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط بود. با توجه به اینکه بررسی نظر کلیـ ه افـراد بـرایمحقق مقدور نبود، از جامعه آماری نمونه گیری به عمل آمد. برای تعیین حجـم نمونـه از جامعـهآماری 155 نفره، از فرمول کوکران در جامعه محدود استفاده شد و تعداد آن 110 نفـر بـه دسـتآمد. برای افزایش اطمینان 120 پرسشنامه توزیع شد. روش تجزیه و تحلیل داده های جمـعآوری شده نیز، تحلیل مصاحبه ها، روش دلفی و روش تحلیل عاملی اکتشافی بود که در ادامه نتایج هر بخش به صورت گام به گام ارائه خواهد شد.
یافته های پژوهش نتیجه تحلیل مصاحبه ها
پس از جمع آوری و تحلیل محتوای مصاحبه ها و استخراج عوامل کلیدی، بـه منظـور رسـیدن بـهاجماع نظر در خصوص عوامل استخراج شده از مطالعات صورت گرفته و مصـاحبه بـا خبرگـان، ازروش دلفی استفاده شد. به همین منظور ابتدا پرسشنامه ای متشـکل از کلیـه عوامـل ، الزامـات و زیرساختها به صورت زیر تهیه گردید.
جدول 3. عوامل استخراج شده از مصاحبه با خبرگان
قانون گذاری در رابطه با تقویت قوانین مربوط به مشوق های صادراتی الزامات قانونی و مقرراتی حمایت مالی دولت از شرکت ها
وزن دهی به صنایع جدید الزامات قانونگذاری حمایتی برای تسهیلسرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی پرداخت وام به شرکت ها
تقویت نگاه دولت به صنعت ICT از نگاه اشتغال زا و درآمدزا به نگاه استراتژیک و جنگ
نرم الزامات مربوط به حمایت از کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان افزایش معافیت های مالیاتی
ایجاد و تقویت زیرساخت های تکنولوژیک مانند فیبر نوری یا پایگاه های داده الزامات توسعه رشتههای کاربردیدانشگاهی به منظور افزایش ایده پردازی و
نوآوری تسهیل سرمایه گذاری داخلی
نظارت و رصد مشکلات آینده داخلی و خارجی کشورهای هدف الزامات آموزشهای متناسب توانمندسازیمدیران شرکتهای دانشبنیان تسهیل سرمایه گذاری خارجی

ادامه جدول 3
تسهیل گری در قوانین ورود و خروج مدیران الزامات بازاریابی و روشهای بینالمللیشدن بازار برای شرکتها سلامت بهره برداری از تجهیزات
تسهیل گری در قوانین گمرک و مالیات ایجاد و افزایش امکان تبلیغات درشبکههای خارجی ایجاد و توسعه آزمایشگاه های داخلی
یتغ یر نگاه امنیتی به خارجی ها یکپارچگی حوزههای مختلفICT همکاری با آزمایشگاههای خارجی
اصلاح قانون تجارت الزام سیاستگذاری بهینه برای دستیابی بهیکپارچگی توسعه سخت افزارهای مورد نیاز
افزایش پشتیبانی دادگاه ها در دعاوی حقوقی تقویت پشتیبانی سیاسی از طریق رایزنی توسعه نرم افزارهای مورد نیاز
افزایش قدرت و اختیار حمایت اتاق بازرگانی از شرکتها حمایت دولت از طریق سفارت و کارگزارانآنها امنیت شبکه و نرم افزارها
مباحث مالی مانند بیمه، بانک، واریزها و دریافتی ها، بحث استانداردهای مالی، شفافیت مالی، پولشویی توسعه سرمایه انسانی از طریق شرکت در
همایش ها و نمایشگاه های بین المللی تقویت پلیس امنیت شبکه
افزایش فرهنگ کارآفرینی و ارزش گذاری برای کارآفرینی کمک به شرکت افراد در همایشها و
نمایشگاههای بینالمللی توسط دولت فعالیت برای بخش خصوصی
تقویت زیرساخت های حمل و نقل در کشور برای تسهیل مسافرت تجار تسهیل در ورود و خروج مدیران ارشدشرکتها زیرساخت های صادرات
تقویت سرمایه انسانی از طریق تقویت زبان
انگلیسی در سطح دولتی و شرکتی، توانمندی در کار، مهارتهای مذاکره، نرم افزار و …، تقویت نگاه افراد از بازارهای محلی به
بازارهای جهانی رایزنی برای اخذ ویزا از کشورهای خارجی میزان سواد و آموزش افراد
بازار سهام بین المللی آموزش و توسعه مهارتهای بازارهایبینالمللی توسعه رشته های دانشگاهی
تقویت بخش خصوصی آموزش زبان و فرهنگ کشورها توسعه دانش استفاده از اینترنت بینمردم
تقویت روابط سیاسی و حرکت در مسیر تنش زدایی برنامههای مبادله کالای شرکتهای ایرانیبا سایر کشورها توسط دولت به عنوان یک ابزار تهاتری افزایش فرهنگ استفاده از اینترنت
تمرکز بر مزیت های خاص کشور مانند
صنایع دستی (e-Shop)، مباحث دینی، تاریخی استفاده از مزیت همزبانی برای صادرات قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی
پیش بینی وضع قوانین در کشور هدف استفاده از مزیت هم فرهنگی تنظیم مقررات و چارچوبهایمقرراتی
کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم نوآوری تکنولوژیکی پوشش مناسب موبایل و اینترنت
ایجاد هلدینگهای ملی نوآوری عرضه تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی
حمایت مجدانه از استانداردسازی فرایند و محصولات و خدمات استفاده از مزیت قیمت به روزرسانی زیرساخت های شبکه
ادامه جدول 3
ناآشنا بودن مدیران به الزامات پروژه های بین المللی و قوانین مناقصات مزیت های بستهبندی محصول به روزرسانی تجهیزات ارتباطی
رصد اوضاع و وقایع سیاسی کشور مزیت لابی مهندسان و نیروی کار ایرانیموفق در کشورهای دیگر کاهش تعرفه های استفاده از اینترنت
کمک به وضع قوانین پولشویی، کپی رایت، صادرات ایجاد برند ملی کاهش تعرفه موبایل
تقویت رقابت و کنار کشیدن دولت و نهادهای حکومتی از رقابت شبکه سازی و ایجاد هلدینگ افزایش دسترسی به اینترنت در کلیهمناطق کشور
تقویت بدنه اجرایی شرکت ایجاد خوشههای صنعتی توانمندسازی نیروی انسانی
مقیاس بندی بازار تقویت اتاق بازرگانی و اتاق مشترک آموزش های دانشگاهی
ایجاد نهادهای تسهیل گر مانند شرکتهای مشاوره صادرات (EMC) توسعه همکاری با سازمانهای بینالمللی درکشور توسعه مراکز رشد و حمایت از
شرکت های دانشبنیان
روش های سرمایه گذاری از جنس جوایز و مشوق های صادراتی تقویت پست افراد در سازمانهای جهانیبرای تقویت امکان لابی کردن ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی
ایجاد و کمک به تقویت پایگاه های صادراتی ارتباط با نهادهای بین المللی الزامات حمایتی دولت از شرکتهای
خصوصی در کنار بخش دولتی
ایجاد و کمک به تقویت کریدورهای صادراتی ارتقای استانداردهای اجرای پروژههای
بینالمللی و تولید در کلاس جهانی الزامات مدیریتی
قانون گذاری و قانونزدایی در موارد لازم تقویت و پیشرفت در مدلهای تجاری الزامات بورس و بازار سهام برایتوسعه فعالیت شرکتها
کاهش نهادهای فعال در حوزه صادرات و تبدیل کردن آنها به پنجره واحد سیاستهای دولتی برای رفتن به کشورهای
همسایه و بردن شرکتهای خصوصی الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی
و وام های کم سود و مدتدار

پس از مشخص شدن فهرست نهایی زیرساخت ها و الزامات، از مدیران درخواسـت شـد نظـر
خود را نسبت به اثرگذاری هر یک از عوامل مشخص شده در توسعه بازارهای بـین المللـی حـوزه IT، بر اساس مقیاس پنج گانه لیکرت از کاملاً بیاثر تا کاملاً مؤثر مشخص کنند.
نتیجه مرحله دلفی
خبرگان در روش دلفی، با ادغام برخی عوامل در یکدیگر، یک عامل مشـترک را جـایگزین چنـد عامل کردند؛ سپس میانگین نظر آنها در مرحله اول جمع آوری شد. با توجه به نتایج به دست آمده، ادغامها صورت گرفت؛ سپس فهرست الزامات و زیرساخت های اصلاح شـده همـراه بـا میـانگیننتایج، بار دیگر برای خبرگان ارسال شد تا نظر خود را با توجه به نظـر جمعـی اعـلام کننـد و در صورت لزوم، نظر قبلی خود را اصلاح نمایند. در ادامه به مقایسه نتایج به دستآمده از مرحل ههای اول و دوم تصمیم گیری درباره تأیید یا رد هر یک از زیرساخت ها پرداخته میشود.
جدول 4. بررسی اختلاف بین میانگین نظرها در مرحله های اول و دوم
نتیجه اختلاف
میانگین میانگین مرحله دوم میانگین
مرحله اول عوامل شناسایی شده ردیف
حذف 0/01 1/716 1/706 پرداخت وام به شرکتها 1
تأیید 0/016 4/199 4/183 افزایش معافیت های مالیاتی و مشوقهای صادراتی 2
حذف 0/011 2/683 2/672 تسهیل سرمایه گذاری داخلی 3
تأیید 0/057 4/051 3/994 تسهیل سرمایه گذاری خارجی 4
حذف 0/011 1/317 1/328 سلامت بهره برداری تجهیزات 5
حذف 0/099 1/125 1/026 ایجاد و توسعه آزمایشگاه های داخلی 6
تأیید 0/007 3/759 3/752 همکــاری بــا آزمایشــگاههــای خــارجی و تطــابق بــااستانداردهای بینالمللی 7
تأیید 0/018 3/719 3/701 توسعه مراکز داده و سرویسهای ابری 8
حذف 0/029 2/883 2/854 امنیت شبکه و نرم افزارها 9
حذف 0/027 2/104 2/077 تقویت پلیس امنیت شبکه 10
مرحله بعد 0/273 4/526 4/253 تسهیل فعالیت برای بخش خصوصی 11
حذف 0/006 2/469 2/463 میزان سواد و آموزش افراد 12
حذف 0/007 1/742 1/735 توسعه رشته های دانشگاهی 13
مرحله بعد 0/235 3/428 3/193 افزایش فرهنگ و توسعه دانش استفاده از اینترنت 14
تأیید 0/035 4/207 4/172 قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی 15
حذف 0/075 1/659 1/734 پوشش مناسب موبایل و اینترنت 16
مرحله بعد 0/429 4/182 3/753 تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی 17
تأیید 0/003 3/808 3/805 به روزرسانی زیرساخت های شبکه و تجهیزات ارتباطی 18
حذف 0.103 2/209 2/312 کاهش تعرفههای استفاده از اینترنت 19
حذف 0/017 1/854 1/837 افزایش دسترسی به اینترنت در کلیه مناطق کشور 20
مرحله بعد 0/246 4/182 3/936 توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکت های دانش بنیان 21
مرحله بعد 0/605 4/632 4/027 ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی 22
تأیید 0/104 3/926 3/822 الزامات بورس و بازار سهام برای توسعه فعالیت شرکت ها 23
تأیید 0/081 4/006 3/925 الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی و وامهای کم سود ومدت دار 24
تأیید 0/138 3/859 3/721 الزام ات حمای ت از ک ارآفرینی و ایج اد ش رکته ایدانش بنیان 25
تأیید 0/13 3/884 3/754 الزامات مربوط به آمـوزشهـای متناسـب توانمندسـازیمدیران شرکتهای دانشبنیان 26
حذف 0/037 1/573 1/536 الزامات بازاریابی و روشهای بینالمللیشدن بازار بـرایشرکت ها 27
تأیید 0/081 4/108 4/027 ایجاد و افزایش امکان تبلیغات در شبکه های خارجی 28
تأیید 0/087 3/813 3/726 الــزام سیاســتگذاری بهینــه در راســتای دســتیابی بــهیکپارچگی 29
ادامه جدول 4
نتیجه اختلاف
میانگین میانگین
مرحله دوم میانگین
مرحله اول عوامل شناسایی شده ردیف
تأیید 0/042 4/327 4/285 استفاده از اهرم سیاسی و دیپلماتیک 30
تأیید 0/003 3/839 3/836 توسعه سرمایه انسـانی از طریـق شـرکت در همـایشهـا ونمایشگاههای بینالمللی 31
تأیید 0/01 3/638 3/628 تسهیل در ورود و خروج مدیران شرکتها 32
تأیید 0/002 3/829 3/827 آموزش و توسعه مهارت های بازارهای بین المللی 33
تأیید 0/093 3/622 3/529 آموزش زبان و فرهنگ کشورها 34
تأیید 0/191 3/763 3/572 برنامه های مبادله کالای شرکتهای ایرانی با سایر کشورهاتوسط دولت بهعنوان ابزار تهاتری 35
تأیید 0/106 4/012 3/906 استفاده از مزیت فرهنگ و زبان مشترک 36
تأیید 0/147 4/165 4/018 نوآوری تکنولوژیکی 37
تأیید 0/019 4/610 4/629 استفاده از مزیت قیمت و بهای تمام شده 38
حذف 0/008 3/126 3/118 مزیت های بستهبندی محصول 39
تأیید 0/073 4/227 4/154 مزی ت لاب ی مهندس ان و نی روی ک ار ایران ی موف ق درکشورهای دیگر 40
تأیید 0/022 4/419 4/397 ترفیع و ایجاد برند ملی 41
تأیید 0/003 3/965 3/962 ایجاد هلدینگهای بزرگ اقتصادی حوزه صنعت ICT 42
تأیید 0/001 4/440 4/439 تقویت اتاقهای بازرگانی و اتاق مشترک و تخصصی 43
حذف 0/054 2/521 2/467 توسعه همکاری با سازمانها ی بین المللی در کشور 44
تأیید 0/139 3/859 3/720 ارتباط با نهادهای بین المللی 45
تأیید 0/017 4/276 4/259 تقویت و پیشرفت در مدلهای تجاری 46
حذف 0/112 3/219 3/107 سیاست های دولتی برای رفـتن بـه کشـورهای همسـایه وبردن شرکتهای خصوصی برای انجام پروژههای خردتر 47

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تأیید 0/066 3/885 3/819 اولویت دادن به صنایع hi-tech 48
تأیید 0/021 3/708 3/729 تقویت نگـاه دولـت بـه صـنعتICT از نگـاه اشـتغالزا ودرآمدزا به نگاه استراتژیک و جنگ نرم 49
تأیید 0/015 3/696 3/681 نظارت و رصد مشکلات آینده داخلی و خـارجی کشـورهایهدف 50
تأیید 0/052 4/128 4/076 تغییر نگاه امنیتی به خارجیها 51
تأیید 0/006 3/805 3/799 اصلاح قانون تجارت 52
تأیید 0/039 3/853 3/892 افزایش پشتیبانی دادگاهها در دعاوی حقوقی 53
حذف 0/029 2/082 2/053 افزایش فرهنگ کارآفرینی و ارزشگذاری برای کارآفرینی 54
حذف 0/041 2/536 2/495 تمرکز بر مزیتهای خاص کشور ماننـد صـنایع دسـتی (e-
Shop)، مباحث دینی، تاریخی 55
مرحله بعد 0/324 3/863 3/539 کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم 56

ادامه جدول 4
نتیجه اختلاف
میانگین میانگین مرحله دوم میانگین مرحله اول عوامل شناسایی شده ردیف
تأیید 0/031 3/894 3/863 ناآشنا بودن مدیران به الزامات پروژههای بینالمللـیو قوانین مناقصه 57
تأیید 0/057 3/685 3/628 تقویت بدنه اجرایی شرکت 58
حذف 0/1 2/749 2/649 مقیاس بندی بازار 59
تأیید 0/028 4/410 4/382 ایجاد نهادهای تسهیلگر مانند شرکتهای مشـاورهصادرات (EMC) 60
تأیید 0/036 4/059 4/023 ایجاد و کمک به تقویت پایگاههای صادراتی 61
تأیید 0/048 4/216 4/168 ایجاد و کمک به تقویت کریدورهای صادراتی 62
تأیید 0/055 4/587 4/532 کاهش نهادهای فعـال در حـوزه صـادرات و تبـدیلکردن آنها به پنجرهای واحد 63

با توجه به نتایج به دست آمده، مشـخص مـی شـود کـه خبرگـان در مـورد برخـی الزامـات و زیرساختها به اجماع نظر نرسیده اند. 39 مورد از الزامات و زیرساختها تأیید شدند؛ به ایـن معنـاکه اختلاف میانگین بین نظرها در مرحلههای اول و دوم کمتر از 2/0 بهدست آمد و میـزان نظـرخبرگان در مرحله دوم بیشتر از 5/3 بود. همچنین 18 مورد حذف شد، یعنی اختلاف میانگین بین نظرها در مرحله های اول و دوم کمتر از 2/0 بود و میزان نظر مرحلـ ه دوم خبرگـان نیـز کمتـر از5/3 بهدست آمد. الزامات و زیرساختهایی که اختلاف نظر خبرگان نسبت به آنها در مرحله هـای اول و دوم بیشتر از 2/0 بود و خبرگان در مورد آنها اجماع نظر نداشتند، برای تصـمیم گیـری بـهمرحله سوم دلفی موکول شدند و بار دیگر در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند تا در مورد آنها مجدداً تصمیم گیری شود. در ادامه به مقایسه نتایج به دست آمده از مرحلـه هـای دوم و سوم تصمیم گیری در مورد تأیید یا رد هر یک از زیرساخت ها پرداخته می شود.
جدول 5. بررسی اختلاف بین میانگین نظرها در مرحله های دوم و سوم
نتیجه اختلاف
میانگین مرحله
سوم مرحله
دوم عوامل شناسایی شده ردیف
تأیید 0/033 4/559 4/526 تسهیل فعالیت برای بخش خصوصی 1
حذف 0/103 3/325 3/428 افزایش فرهنگ و توسعه دانش استفاده از اینترنت 2
تأیید 0/026 4/208 4/182 تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی 3
تأیید 0/005 4/187 4/182 توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان 4
تأیید 0/023 4/609 4/632 ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی 5
تأیید 0/038 3/901 3/863 کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم 6
جدول 6. عوامل غربال شده نهایی پس از سه مرحله توزیع و جمع آوری پرسشنامه
ترفیع و ایجاد برند ملی افزایش معافیت های مالیاتی و مشوقهای صادراتی
ایجاد هلدینگهای بزرگ اقتصادی حوزه صنعت ICT تسهیل سرمایه گذاری خارجی
تقویت اتاق های بازرگانی و اتاق مشترک و تخصصی همکاری با آزمایشگاه های خارجی و تطابق با استانداردهای بین المللی
ارتباط با نهادهای بین المللی توسعه مراکز داده و سرویسهای ابری
تقویت و پیشرفت در مدلهای تجاری قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی
اولویت دادن به صنایع hi-tech به روزرسانی زیرساخت های شبکه و تجهیزات ارتباطی
تقویت نگاه دولت به صنعت ICT از نگاه اشتغالزا و درآمدزا به نگاه استراتژیک و جنگ نرم الزامات بورس و بازار سهام برای توسعه فعالیت شرکت ها
نظارت و رصد مشکلات آینده داخلی و خارجی کشورهای هدف الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی و وامهای کم سود و مدتدار
تغییر نگاه امنیتی به خارجیها الزامات مربوط به حمایت از کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان
اصلاح قانون تجارت الزامات آموزش های متناسب توانمندسازی مدیران شرکت های دانش بنیان
افزایش پشتیبانی دادگاه ها در دعاوی حقوقی ایجاد و افزایش امکان تبلیغات در شبکه های خارجی
ناآشنا بودن مدیران به الزامات پروژه های بین المللی و قوانین مناقصه الزام سیاستگذاری بهینه در راستای دستیابی به یکپارچگی
تقویت بدنه اجرایی شرکت استفاده از اهرم سیاسی و دیپلماتیک
ایجاد نهادهای تسهیلگر مانند شرکتهای مشاوره صادرات
(EMC) توسعه سرمایه انسانی از طریق شرکت در همایشها و نمایشگاههای بین المللی
ایجاد و کمک به تقویت پایگاههای صادراتی تسهیل در ورود و خروج مدیران شرکتها
ایجاد و کمک به تقویت کریدورهای صادراتی آموزش و توسعه مهارت های بازارهای بین المللی
کاهش نهادهای فعال در حوزه صادرات و تبدیل کردن آنها به پنجره واحد آموزش زبان و فرهنگ کشورها
تسهیل فعالیت برای بخش خصوصی برنامه های مبادله کالای شرکت های ایرانی با سایر کشورها توسط دولت بهعنوان ابزار تهاتری
تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی استفاده از مزیت فرهنگ و زبان مشترک
توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان نوآوری تکنولوژیکی
ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی استفاده از مزیت قیمت و بهای تمام شده
کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم مزیت لابی مهندسان و نیروی کار ایرانی موفق در کشورهای دیگر
دستهبندی عوامل تحلیل عاملی اکتشافی
پس از مشخصشدن عوامل بر اساس روش دلفی، به منظور بررسی نهایی عوامل شناساییشده و طراحی مدل، از 110 متخصص و فعال در شرکت های حوزه IT کـه محصـولات خـود را صـادرمی کردند، نظرخواهی به عمل آمد و برای تجزیه و تحلیل نتایج، از روش تحلیل عاملی اکتشـافیاستفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون بارتلـت 1 بررسـی مـی کنـد چـه هنگـام مـاتریسهمبستگی شناخته شده است و بر این اساس برای شناسـایی سـاختار مـدل مناسـب نیسـت . در صورتی که Sig این آزمون کمتر از 5 درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی سـاختار مناسـباست، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. ضریب کفایـت داده هـا بـرایآزمون برابر با 85/0 درصد، میزان کای دو آزمون کرویت بارتلت برابر با 17/163 و میزان sig نیز 001/0 به دست آمد که نشان دهنده کفایت مدل تحلیل عاملی اکتشافی است. در جدول 4 مقـدارواریانسی که توسط متغیرهای ابتدایی، مؤلفه های استخراجی و مؤلفه ها پس از چرخش بـه دسـتآمده است، مشاهده می شود.
جدول 7. مقادیر بارهای عاملی قبل و بعد از چرخش
مقادیر بارهای عاملی پس از چرخش اکواماکس مقادیر بارهای عاملی قبل از چرخش
عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 0/912 0/886 V40
0/906 0/886 V43
0/884 -0/206 0/169 0/845 V42
0/832 0/169 0/845 V24
0/810 0/845 V36
0/808 0/818 V37
0/808 0/818 V38
0/803 0/174 0/807 V44
0/801 174 0/807 V41
0/794 -0/276 0/796 V28
0/783 0/149 0/777 V2
0/775 0/770 V4
0/772 0/770 V23
0/884 -0/137 0/826 V27
0/815 0/794 V20
0/795 0/771 V6
0/899 0/825 V32
0/883 0/808 0/110 V5
0/854 0/791 -0/346 V1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bartlett
ادامه جدول 7
مقادیر بارهای عاملی پس از چرخش اکواماکس مقادیر بارهای عاملی قبل از چرخش
عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 0/819 0/762 0/184 V25

0/804 0/735 0/236 V8
0/793 0/729 V9
0/786 0/714 -0/286 V13
0/775 0/703 -0/148 V18
0/747 0/681 -0/143 V26
0/733 0/680 -0/107 V29
0/714 0/680 0/279 V7
0/693 0/672 V39
0/685 -0/248 0/665 V33
0/652 -0/109 0/639 V22
0/650 -0/198 0/632 V15
0/641 0/307 0/614 V12
0/639 0/612 V11
0/625 0/607 V31
0/927 0/925 V21
0/914 0/904 -0/148 V35
0/893 0/893 -0/143 V30
0/886 0/886 -0/107 V34
0/865 0/863 0/279 V16
0/838 0/813 V19
0/804 0/756 -0/161 V14
0/793 0/749 -0/169 V10
0/778 0/712 -0/123 V17
0/761 0/893 -0/143 V3

پس از 9 بار تکرار، مقدار بار عاملی هر یک از متغیرها در هر یک از عوامل مشخص میشود.
جدول فوق بارهای مربوط به عامل های چرخش یافته را نشان میدهد کـه بـا روش مؤلفـه هـایاصلی و با چرخش واریماکس، استخراج شده اند. چهار عامل اصلی به همراه مؤلفه های هریک بـا راهنمایی استادان و خبرگان طی جلسه مشترکی بررسی شدند و هر طبقه به شکل زیر نام گذاری شد.

الزامات زیرساخت ها
حاکمیتی


پاسخ دهید