تاریخ دریافت مقاله: 05/02/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 10/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: علی معینی
E-mail: moeini@ut.ac.ir
مقدمه
سازمان ها برای بقا و تکامل، کاملاً به فناوری اطلاعات وابسته اند (موسی خانی، مانیان، محمودیو کارگر، 1396). فناوری رایانش ابری به عنوان یکی از پـارادایم هـای نـوین فنـاوری اطلاعـات ، میتواند برای مراکز آموزش عالی ایران مزایـای بسـیاری بـه ارمغـان آورده و شـبکه آموزشـ ی و پژوهشی اقتصادی تر، پایدارتر و دسترس پذیر تری ایجاد کند (ایبراهیم، 2015). مدیریت و اشتراک دانش در مراکز اطلاع رسانی، از جمله کاربردهای مهم این فنـاوری در دانشـگاه هاسـت (شـفاییتنکابنی، شیخ و جلالی، 1394). رایانش ابـری بـرای یـادگیری الکترونیکـی در اکوسی سـتمی بـا زیرساخت قابل اطمینان، منعطف، به صرفه، امن همراه با تضمین کیفیت سرویس فراهم میکنـد(اووزی و سورو، 2012). این فناوری، امکان اجرای پروژه ها را با منابع مختلف از مراکـز مختلـف فراهم میآورد (ووجین، 2011). در ارتباط با سایر مزایای رایانش ابری در مؤسسـ ههـای آمـوزشعالی، میتوان به دسترسی از هـر مکـان و هـر زمـان (آکانـد و ون بـل، 2015 و مت یـو، 2012)، سهولت استفاده (آکاند و ون بل، 2015)، پیاده سازی آسـان (ی غمـایی و ب یـنش، 2015)، افـزایش توانمنـد یاهـ ی عملیـاتی و انعطـ افپـذیری (آکانـد و ون بـل، 2015 و بـویر و اراسـته، 2015)، مقیاس پذیر نمودن زیرساخت IT (الغتریفی، 2015)، استفاده آفلاین با امکانـات ه مزمـانی بی شـتر (متیو، 2012)، کاهش نیاز به نیروی انسانی (یغمایی و بینش، 2015) و حفظ محیط زیست (مت یـو،
2012) اشا ره کرد. به منظور بهره برداری از زیرساخت ها و سرویس هـای را یـانش ابـری در مراکـزآموزش عالی ایران، نیاز است تا خدمات و برنامه های کاربردی این مراکز به ابر مهاجرت کنند، اما یکی از چالش ها، کمبود یا عدم ارائه معماری متناسب سازی شده و جامع بـرای پشـتیبانی فراینـدمهاجرت و پیاده سازی فناوری یاد شده است. علی رغم پتانسیل بسـیار فنـاوری رایـانش ابـری درارائه بهتر خدمات و ایجاد ثروت، پذیرش و پیاده سازی آن هنوز از دید محققـان دور مانـده اسـت (تهرانی و شیرازی، 2014) و معماریِ جامعی که بر مبنای بررسی نظـام منـد مطالعـات پیشـین و ترکیب یافتههای آنان طراحی شده باشد، هنوز برای مراکز آموزش عالی ایران ارائه نشده است.
هرگونه پژوهش در زمینه پذیرش و پیاده سازی آن (مانند این پژوهش)، تلاشی بـرای ایجـادسهمی در ادبیات رایانش ابری است (گانگوار، دیت، رماسـوامی و ایرانـی، 2015). بنـابراین ا یـن پژوهش درصدد است تا با استفاده از رویکرد فراترکیب و مرور نظام مند ادبیات پژوهش، ضـرورتاستفاده از فناوری را مشخص کند و معماری جامع و مناسبی برای پشتیبانی پیاده سـازی را یـانش ابری در مراکز آموزش عالی ایران ارائه دهد.
مدل های ارائه خدمت توسط رایانش ابری شامل نرم افزار به عنـوان خـدمت ــ کـه بیشـتریناستفاده را در مراکـز آمـوزش عـالی دارد (آکانـد و ون بـل، 2015) ـ سـکو بـه عنـوان خـدمت و
زیرساخت به عنوان خدمت است (ریمال، چوی و لام، 2009؛ شارما و بانگا، 2013 ؛ تایال، 2011 ومل و گرنس، 2011). مراکز آموزش عالی برای پیـاده سـازی را یـانش ابـری مـی تواننـد ی کـی ازمدل های استقرار که در شکل 1 نمایش داده شده، یعنی ابر خصوصی، ابر عمومی و ابر هیبریدی را برگزینند (ادریس، عمر و شیتا، 2015 و یغمایی و بینش، 2015).

شکل 1. انواع مدل استقرار رایانش ابری
فعالیت های مراکز آموزش عالی به سه گروه آموزش، پژوهش و ادا ری دسته بنـدی مـی شـود (ادبیسی، ادکانمی و اولواتوبی، 2014) که نحوه سنتی تعـاملات بـرای انجـام آنهـا در شـکل 2 و نحوه تعاملات ابری در شکل 2 نمایش داده شده است (الهراتی، یحیـی، والتـرز و ویلـز، 2015 و متیو، 2012).

انشجویان
د

خدمات

دپارتمان
IT

ن
بر
مه
ا
ن
یسان
و

استادان

اداری

کارکنان

و

پژوهشگران

انشجویان

د

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خدمات

دپارتمان

IT

ن


پاسخ دهید