تاریخ دریافت مقاله: 22/03/1396
تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 23/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: مجید شخصی نیائی
E-mail: m.niaei@yazd.ac.ir
مقدمه
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ـ به عنوان یکی از گونههای مهم پروژه هـا ـ در کتـاب هـا و مقالههای متعددی بررسی و بـه آن توجـه شـده اسـت (نـوِس، بـرگمن و هیـِر، 2017). یکـی ازجنبه های مهم در موفقیت پروژه ها، مدیریت مناسب ذی نفعـان پـروژه1 اسـت ، بـه طـوری کـه درویرایش پنجم PMBOK2، حوزه دانشی جدیدی با عنوان مـدیریت ذی نفعـان پـروژه بـهمنظـورتأکید بر نقش ذی نفعان اضافه شده است (انستیتوی مدیریت پروژه، 2013: 390).
ذی نفعان پروژه افراد و سازمانهایی هستند که ممکن است منافعشان به وسیله دسـتاوردها و مضرات پروژه ـ به صورت مثبت یا منفی ـ تحت تأثیر قرار گیرد. این ذی نفعـان در موفق یـت هـرپروژه نقش مهم و حیاتی ایفا می کنند. آنها می توانند خارج یا داخل سازمان پروژه باشند و برخـیاز آنها این توانایی را دارند که بر پروژه تأثیر هم بگذارند.
مدیر پروژه باید پس از شناسایی ذی نفعان، انتظارها، خواسته ها، روش ها و منابع اعمال قدرت آنان، به شکل مؤثری آنها را مدیریت کرده، از فرصت هـای کمـک بـه پـروژه اسـتفاده کنـد و از ریسکهای تأثیرهای منفی آنها بکاهد.
منطق حاکم بر PMBOK منطقی فرایندمحور اسـت کـه فراینـدهای مختلـف آن در قالـبچرخه دمینگ یا چرخه PDCA 3 در بازه های زمانی مختلف اجرا و به روزرسانی می شود تـا طـیتکرارهای پی درپی این چرخه، بهبود مستمر حاصل شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 1. چرخه پیاده سازی و گروه های فرایندی در PMBOK انستیتوی مدیریت پروژه (2013: 49) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Project Stakeholders
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
Plan-Do-Check-Act
زمستان
نکته حائز اهمیـت در مـدیریت پـروژه، چگـونگی بـه روزرسـانی ایـن فراینـدها، ورودی هـا وخروجی های آنهاست. متأسفانه در اغلب پروژه ها برای این به روزرسانی ها دیـدگاه ی واکنشـی بـهچشم می خورد. به طور مثال، ذی نفعان خواسته های جدیدی را مطرح می کنند و پس از این زمـانپیمانکار یا مجری نسبت به به روزرسانی خواسته ها و برنامه ریزی پاسخ دهی به آنها اقدام می کنـد .
این در حالی است که به طور معمول به سبب زمان بر بودن برنامه ریزی ها و اقـدامات لازم در ایـنخصوص، در خوش بینانه ترین وضعیت، نارضایتی موقت و در وضعیت بدبینانه، به دلیل عدمامکان تغییر مسیر پیشبرد پروژه برای تأمین این خواسته های تغییریافته، نارضـایتی پایـدار در ذی نفعـانایجاد می شود و تبعات جدی برای پروژه به وجود می آید. ذی نفعان دیگری نیز در فازهـای مـؤخروارد محیط پروژه می شوند که متوقف ماندن برنامه مدیریت ذی نفعان تا زمان ورود آنهـا رویکـردمناسبی به نظر نمی رسد، برای مثال مشتریان در فاز خاتمه وارد پـروژه مـیشـوند ، امـا انتظـاراتشناسایی شده آنها باید در فازهای اولیه پیشبینی شود.
ضرورت مدیریت مناسب ذی نفعان در پروژه های فناوری اطلاعات نیـز بسـیار پررنـگ اسـتبه طوری که در اغلب تحقیقات مربوط به موفقیت پروژههای فناوری اطلاعات، تعامل مناسـب بـاذی نفعان جزء عوامل کلیدی موفقیت معرفی شده اسـت (فیـاض، کمـال، امـین و خـان، 2017؛ بوتانی، کومار، گارگ و آگار وال، 2016؛ موسی خانی، محمدی و مدیری آثاری، 1390؛ خواستار و عبداللهی، 1395؛ خوانساری زاده و شیرمحمدی، 1394 ؛ جامی پور و شرکت، 1394؛ حقیقتمنفـرد،خلج، محمد علیان و کاباران زاده قدیم، 1394 و رحیمی و عبدالوند، 1395).
نکته حائز اهمیت دیگری که در تحقیقات پیشین لحاظ نشده است، تأثیر تیپ شخصیتی افراد دارای سمت در هر جایگاه ذی نفع و نوع نگرش آنها به خواسته های آن گروه ذی نفع است. به طور مثال، فرد متعصب ممکن است بیش از حد بر پیشرفت دقیق پروژه طبق برنامه زمانی تأکید کند، اما فرد انعطاف پذیر قابلیت پذیرش تغییرات را داشته باشد.
با توجه به جست وجوهای گسترده و با وجود مـدل هـای متعـدد ، سیسـتم پشـتیبان تصـمیم1 جامعی برای ارزیابی خواسته های ذی نفعان بر اساس عوامل موفقیت در پروژه ها و بهطور خاص با درنظرگیری تیپ شخصیتی افراد مسئول در گروه های ذی نفع ارائ ه نشده است.
با این توضیحات، پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه مـی تـوان برنامـه اقـدامات لازمبرای افزایش میزان رضایت ذی نفعان از شرایط پروژه را با توجه به محدودیت های موجـود نظیـرزمان و منابع مالی دردسترس و همچنین اولویت و تیپ شخصـیتی ذی نفعـان بـه شـکل بهینـه تعیین کرد؟
در راستای تدقیق این پرسش، چند پرسش فرعی مطرح شده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Decision Support System (DSS)
داده های (پارامترهای) لازم برای تعیین بهینه اقدامات مدیریت ذی نفعان چیست؟
چگونه می توان تیپ شخصیتی ذی نفعان مختلف را در تعیین برنامه عملیـاتی مـدیریتآنها در نظر گرفت؟
مراحل عملیاتی جمع آوری دادههای لازم در بستر یک سیستم پشتیبان تصمیم چیست؟
آیا انتظارات و به طبع اقدامات لازم برای مدیریت ذی نفعان طی فازهای مختلف پـروژهتغییر می کنند؟
سیستم پشتیبان پیشنهادشده در این مقالـه، بـا توجـه بـه شـرایط پـروژه، معی ارهـا و د یـدگاه ذی نفعان، منابع موجود و هزینه، مجموعه اقداماتی را انتخاب می کند که میزان رضایت ذی نفعان را با در نظرگیری تیپ شخصیتی افراد مسئول آنها بهینه سازی کند. این سیستم پس از تحلیـل وطراحی، در قالب یک پروتوتایپ (پیاده سازی با استفاده از ابزارهای موجـود) پیـاده سـازی شـده وآزمایش آن با موفقیت انجام شده است.
پیشینه پژوهش
در این بخش به منظور ایجاد دیدگاه مشترک بین خوانندگان محترم، ابتدا پیشینه نظری در قالـبتئوری ها، دیدگاه ها و رویکردهای موجود برای مفاهیم اساسی ـ یا همان محورهای تمرکز در این مقاله ـ تشریح شـده انـد و در خـلال همـین توضـیحات، خلاصـه ای از پی شـینه تجربـی شـامل پژوهشهای پیشین و روش شناسی های آنها نیز ارائه شده است.
معیارهای موفقیت پروژه
تاکنون تعاریف بسیار متنوعی برای معیارهای موفقیت پروژه ارائه شده است که هر یک بر حسب نظرِ متخصصان مختلف و تجارب پروژه های مختلف شکل گرفتهاند.
پینتو و اسلوین (1988) ضمن تعریف پروفایل پیاده سازی پروژه (PIP)1، ده معیار که تا اوایل قرن بیستویک نیز بهعنوان م همترین گروهبندی توسط محققان استفاده می شد، بـرای موفقیـتپروژه تعریف کردند. پیچیدگی پروژهها با توجه به پویایی و تغییر ماهیت آنها افزایش مییافت. از این رو، این معیارها در زمانهای مختلف و شرایط گوناگون پروژهها، دسـتخوش تغییـر مـیشـد .
روند تغییرات معیارهای موفقیت پروژه در دهههای اخیر را میتـوان در قالـب جـدول 1 خلاصـهکرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Project Implementation Profile (PIP)
زمستانجدول 1. روند تغییر در تعریف های ارائه شده برای موفقیت پروژه
مأخذ محور تمرکز موفقیت پروژه بازه زمانی
جاگ دو و مولر (2005) تأکید بر قسمت عملیاتی، ابزارها و تکنیکها (زمان، هزینه و کیفیت) دهه 1970
مانز و بِیرمی (1996) پدید آمدن معیارهای موفقیت سازماننیافتهای که فاقد معیارهای رفتاری بودند فریمن و بیل (1992) ارزیابی موفقیت با استفاده از مصاحبه یا بازخوردهای حاصل از انتقادها و نظرها جاگ دو و مولر (2005) تأکید مدیران پروژه بر جنبههای فنی پروژه و غفلت از سنجش ارتباطات با مشتری بلاسی و توکل (1996) مطالعات تئوری و کمبود فعالیت عملی پینتو و اسلوین (1988) چگونگی ارتباط پروژه با سازمان و کارفرما از دید مدیر و تیم پروژه دهه 1980
جاگ دو و مولر (2005) صرف نظر از مرحله برنامهریزی و ارتباط پروژه با مدیریت استراتژیک سازمان کرزنر (1987) فهرستی از معیارهای موفقیت پروژه که از نظر مضمون و محتوا مرتب نشده بود ترنر، زالین و رمِینگتون (2009) اعمال معیارها برای سنجش میزان موفقیت بهصورت مقطعی و یک بار در طول حیات پروژه مانز و بیرمی (1996) افزایش اهمیت ذینفعان در موفقیت، وجود ابهام در تعریف ذینفعان پینتو و اسلوین (1988) تدوین فهرست دهگانه معیارهای موفقیت پروژه توسط پینتو و اسلوین موریس و هاف (1987) درک وابستگی موفقیت به دیدگاه ذینفعان مختلف و دوره یا مرحله پروژه لستر (1998) ارتقای چارچوب معیارها و اهمیت وابستگی موفقیت به ذینفعان داخلی و خارجی دهه 1990
بلاسی و توکل (1996) دسته بندی معیارهای ارائه شده توسط محققان قبلی بلاسی و توکل (1996) آزمایش عملی معیارهای ارائه شده توسط محققان قبلی ترنر (2004)، ترنر و همکاران (2009) و ترنر و زالین (2012) تأکید بیشتر بر ذینفعان و وابستگی موفقیت پروژه به چرخه حیات پروژه دو دهه اخیر
جاگ دو و مولر (2005) و واتریج (1998) افزایش اهمیت حضور مالک و پشتیبان پروژه بهصورت مجزا جاگ دو و مولر (2005) اهمیت ارتباط مالک با مدیر پروژه در تمام مراحل پروژه با دید استراتژیک نسبت به اهداف سازمان و پروژه ترنر (2004) انتقال مسئولیت موفقیت پروژه از مدیر پروژه به مالک پروژه و سایر ذی نفعان ترنر و زالین (2012) تأکید بر سنجش موفقیت از دید ذینفعان مختلف و بررسی عوارض عدم اعمال نظر سایر ذی نفعان در تصمیمگیریها ترنر و همکاران (2009) تلاش برای شفافسازی تعریف ذینفعان مختلف و اعمال نظر آنها پس از اتمام پروژه ترنر و زالین (2012) ورود موضوع مدیریت ذینفعان به حوزههای مدیریت پروژه شناسایی و دستهبندی ذی نفعان پروژه
مطالعات زیادی در حوزه شناخت ذی نفعان مختلف در پـروژه صـورت گرفتـه اسـت. بـا بررسـیمختصری میتوان دید که مدیر پروژه به عنوان مهمترین ذی نفع، در تمام این دستهبنـدی هـا جـادارد. در جایگاه بعدی کارفرما، کاربر و مشتری قرار میگیرند که در اغلب موارد این اصـطلاحاتقابل جایگزینی هستند. فهرست مهم ترین ذی نفعانی که در ادبیات بـرای پـروژه در نظـر گرفتـهشده، بر اساس میزان تکرار در مطالعات بدین ترتیب اسـت : مـدیر پـروژه، تـیم پـروژه، کارفرمـا،پیمانکار، سرمایهگذار، پروژه، مدیریت ارشد، سازمان مالک، مدیر خط، مـدیر و تـیم پـروژه، مـدیراجرایی، محیط و سایر ذینفعان.
با اینکه فهرست بالا به نسبت جامع است، برخی محققان تلاش کرده اند تـا بـا تلفیـق مـواردمشابه، فهرست خلاصه تری ارائ ه دهند تا ذهن مدیر پروژه برای برنامه ریزی مـدیریت ذی نفعـانمتمرکزتر باشد. یکی از این دسته بندی ها توسط هنریک و ریچاردسون (2013) و به طـور مشـابهتوسط زو (2009) ارائه شده است که شامل 8 گروه اصلی ذی نفع به شرح زیر است:
سرمایهگذار پروژه1: شخص یا گروهی که تمام هزینههای اجرا و هزینه های عملیاتی بعـد ازاجرا را میپردازد و سود سرمایهگذاری را دریافت میکند.
مجری پروژه2: معمولاً یکی از مدیران ارشد سرمایهگذار یا مصرفکنندگانی است که قبل از پروژه، نیاز به نوآوری پروژه و توان سودآوری آن را شناسایی کرده و سرمایه گـذار را مجـاببه تأمین مالی پروژه کرده است. در برخی از پروژهها، پیمانکار یا یـک ارگـان م یـانی، نقـشحمایت مالی را نیز انجام داده و اسپانسر پروژه می شود تـا اجـرا ی پـروژه بـه وقفـه نیفتـد و هزینههای انجامشده را بهمرور از سرما یهگذار پروژه باز پس می گیرد.
مصرفکنندهها3: افراد یا گروهی هستند که محصول پروژه را خریداری می کنند. این گـروه،سود خود را در خرید محصول پروژه می دانند و با هدف کسب ایـن سـود هزینـه مـیکننـد .
هزینه این گروه همان درآمد سرمایهگذار پروژه و منشأ سود وی است.
کاربران پروژه4: افراد یا گروهی که پروژه را پس از دوره اجرا به نماینـدگی از سـرمایهگـذارراهبری میکنند. به بیانی دیگر، افراد شاغل در پروژه در زمان بهرهبرداری هستند.
مدیر پروژه و تیم پروژه5: مدیر و تیم پروژه گروهـ ی هسـتند کـه طـی دوره اجـرای پـروژهفعالیت ها را راهبری می کنند. این افراد ممکن است پس از پایان پروژه برای ایفای نقـش هـایدیگر در سازمان بمانند یا برای فعالیت در پروژهای دیگر از پروژه قبلی جدا شوند.
پیمانکار6 (تأمینکننده اصلی): ممکن است این افراد از میان دپارتمان مهندسی یا دپارتمـانسیستمهای اطلاعاتی سازمان سرمایهگذار یا همان مالک پروژه انتخاب شوند یـا از شـرکتپیمانکاری مستقلی باشند (ترنر، 1995 و 2003).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 The owner or investor
.2 The project sponsor or project executive
.3 The consumers
.4 The operators or users
.5 The project manager and project team
.6 The senior supplier
ناوریزمستان
سایر تأمینکنندهها1: این گروه افرادی هستند که کالا، مواد اولیه، کـار یـا خـدمات را بـرایپروژه فراهم میکنند.
جامعه2: دغدغه جامعه طی حیات پروژه از پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی پـروژه اسـت
(اتکینسون، 1999).
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردیـ توسعه ای اسـت کـه ضـمن اسـتفاده از روش هـای ارا ئـ هشـده درتحقیقات قبلی، به دنبال غنا بخشیدن در زمینه به کارگیری روشی به منظور رسیدن به هدف مدنظر این پژوهش، یعنی ارائه سیستم پشتیبان تصمیم برای مدیریت خواستههای ذینفعان است. شکل 2 مراحل توسعه سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی را نشان می دهد. توضیح اینکه برای پیشـبردگام های 1 تا 8 باید تیمی مشارکت داشته باشد که اعضای آن ضمن شناخت مناسب از ذی نفعان مختلف پروژه، در این تصم یمگیری تا حد امکان درگیر تضاد منافع نباشند. برای این منظور، تیمی شامل مدیر پروژه، مشاوران وی و مدیران اجرایی مختلف پروژه توصیه م یشود.

شکل 2. چارچوب، مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Other suppliers
.2 The public
شناخت ذی نفعان: برای شناسایی ذی نفعان، با اتکا به فهرست توصیه شده توسط زو (2009) و هنریک و ریچاردسون (2013)، هشت گروه اصلی ذی نفعان به شرح زیر توصیه مـی شـو د که با توجه به هر پروژه، ذی نفعان مطرح در هـر گـروه در صـورت وجـود، قابـل شناسـاییهستند. این گروه ها عبارت اند از: سرمایه گذار پروژه، مجری پروژه، مصرف کننده ها، کـاربران پروژه، مدیر و تیم پروژه، پیمانکار، سایر تأمین کننده ها و جامعه. شایان ذکر اسـت کـه ایـن مدل دستهبندی ذی نفعان، در بسیاری از مقالات از جمله مقالات ترنر و زالین در سال 2012 نیز به کار برده شده است.
تعیین وزن یا همان اهمیت نسبی ذی نفعان: در این مرحله با انجام مقایسـات زوجـی1 در دو بعد قدرت و رغبت (مستخرج از روش ماتریس قدرت ـ رغبـت PMBOK) بـه هـر یـک ازذی نفعان، وزن نرمالی بین صفر تا 1 تخصیص داده می شود به صورتی کـه جمـع وزن تمـامذی نفعان برابر با 1 خواهد شد.
تعیین انتظارهای هر ذی نفع: با توجه به اینکه هدف ایـن پـژوهش کمـک بـه مـدیران در راستای پایش رضایت ذی نفعان در فازهای مختلف پروژه اسـت ، بایـد در فازهـای مختلـفپروژه انتظارهای هر ذینفع شناسایی شود. برای فاز خاتمه پروژه، از معیارهـایی کـه ترنـر وزالین (2012) پیشنهاد داده اند، بهره برده ایم، ولی تصمیم گیرنـدگان اجـازه دارنـد معیارهـایدلخواه خود را نیز به این فهرست اضافه کرده یا برخی از موارد موجود را حـذف یـا اصـلاحکنند. برای فازهای مطالعه و اجرا نیز پرسشنامههایی طراحی شده اسـت کـه بـااسـتفاده ازنظرهای نمایندگان هر ذی نفع در یک پروژه تکمیل میشود.
تعیین میزان اهمیت و اولویت انتظارات برای ذی نفعـان مختلـف: میـزان اهمیـت انتظـاراتدرفازهای مختلف پروژه و برای ذی نفعان متفاوت در همان پرسشنامه های مرحله قبل ثبت و استخراج می شود. این اعداد بین صفر (کمتـرین میـزان اهمیـت) و 20 (بیشـترین میـزاناهمیت) در نظر گرفته شدهاند، به صورتی که میتوان به وسیله آنها، انتظارات را با یکدیگر یـاطی فازهای مختلف پروژه با خودشان مقایسه کرد. در مرحله اجرای مدل بهینه سـازی (گـامدهم) همین وزنها را به ضرایبی بین صفر و 1 تبدیل کرده و به عنـوان ضـریب اهمیـت در مدل بهینه سازی وارد میکنیم.
شناخت تیپ شخصیتی ذی نفعان و وزندهی به هر یک از آنها: یکـی از روش هـای رایـج ومقبول برای شخصیتشناسی، آزمون MBTI است که تیپ شخصیتی افراد را به 16 گـروهدسته بندی میکند. کیرسی (1998) طی مطالعات خود، ایـن 16 گـروه را بـه چهـار مشـ رب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pairwise comparisons
شامل تجربهگرا، سنتی، منطقی و ایدهآل گرا طبقهبنـدی کـرده اسـت . پـس از دسـته بنـدی ذی نفعان به چهار مشرب، با در نظر گرفتن مشـربهـا و ضـرایب بـرآوردهسـازی تخمینـی درجشده در شکل 3، به اقدامات لازم برای تأمین خواسته های ذی نفعان در مدل بهینه سازی وزنی اختصاص داده می شود.

شکل 3. وزن دهی به خواسته های هر تیپ شخصیتی متفاوت

شناسایی اقدامات قابل اجرا برای تأمین رضایت ذی نفعان: در گام سوم، انتظـارات ذی نفعـاندر سه فازآغازین و مطالعاتی، اجرایی وخاتمه، تدوین شده است. در این گام، متناسب با هر انتظار، اقدام های مناسبی تعریف می شود که با توجه به ماهیت پویای پروژه، میتواند در هـرپروژه و هر بازه زمانی متفاوت باشد .
برآورد هزینه و زمان لازم برای اقدامات شناسایی شده: در مسئله اصلی مورد بررسی در ایـن
مقاله، محدودیتهایی وجود دارند که از بیشینه شدن متغیرهای تصمیم جلوگیری می ک ننـد و دربردارنده منابعی چون هزینه، زمان و نیروی انسانی هستند. برای سهولت در ایـن تحقیـق،منابع غیرزمانی ـ مانند نیروی انسانی ـ نیز به واحد هزینه تبدیل شده اند. عـلاوه بـر تعیـیناین مقادیر، لازم است کل بودجه و زمان قابل تخصیص به حـوزه مـدیریت ذی نفعـان نیـزبرآورد شده یا از اسناد پروژه استخراج شود تا در مرحله اجرای مـدل (گـام دهـم) بـه عنـوانسقف قابل تخصیص هزینه و زمان اعمال شوند.
برآورد روابط هم افزایی و تداخل میان انتظارات مختلف: با توجه به شرایط حاکم بر پـروژه وروابط بین ذی نفعان، افزایش رضایت یک ذی نفع با توجه به معیاری خـاص، الزامـاً افـزایشرضایت سایر ذی نفعان را بههمراه نخواهـد داشـت. از طـرف دیگـر، گـاهی تـأمین یکـی ازانتظارات ممکن است موجب سهولت تأمین انتظار دیگری نیز شـود . از ایـن رو لازم اسـتاین روابط هم افزا یا تداخل آفرین استخراج شده و در محاسـبات لحـاظ شـود . بـرای تعیـین میزان هم افزایی یا تداخل بین انتظارات، پارامتری با مقداری بین 1+ و 1- بین هـر زوج ازمعیارها تعریف شده است که برای هم افزایی ها مقادیر مثبت و برای تداخلها مقـادیر منفـیاختیار می کند و برای معیارهایی که تأثیر متقابل بر یکدیگر ندارند، این مقـدار معـادل صـفراست.
طراحی مدل بهینه سازی برای انتخاب سبد اقدامات: مدل طراحی شده در این گام، برگرفته از مدل شخصی نیائی، شیری پور، شکوری و ایرانمش (2015) اسـت کـه بـرای مسـئله مـوردبررسی در این مقاله توسعه داده شده است. در مدل پیشنهادی، ملاحظات دیگری مـد نظـرقرار گرفته است که عبارت اند از:
در نظرگیری بعد زمان (فازهای مختلف پروژه) درانتخاب گزینه ها (خواسـته هـای ذینفعان)؛
امکان انتخاب بخشی از گزینه ها (تأمین درصد معینی از خواسته ها)؛
درنظرگیری اهمیت نسبی گروهی از گزینهها (اهمیـت نسـبی ذی نفـع مـرتبط بـاخواسته ها)؛
افزودن محدودیت زمان در انتخاب (زمان لازم برای تأمین انتظارات).
مدل پیشنهادی سعی دارد سبد بهینه ای از اقدامات لازم را با هدف مـاکزیمم سـازی رضـایتکل ذی نفعان و با در نظر گـرفتن وزن هـر ذی نفـع، وزن معیارهـا، روابـط هـم افزایـی و تـداخلمعیارهای مختلف، هزینه و زمان مورد نیاز اقدامات و اعمال تیـپ شخصـیتی ذی نفعـان تشـکیلدهد. در ادامه، علائم و نشانههای به کاررفته در مدل معرفی شده است.
اندیس های به کاررفته در مدل ریاضی مجموعه ذینفعان مختلف jمجموعه خواستههای هر ذینفع
پارامترهای مدل ریاضی
اهمیت نسبی ذینفعi ام بهطوری که 1≤≤ 0 و 1=∑
اهمیت خواستهjام برای ذینفعi ام بهطوری که 1≤≤ 0 و 1 =∑
اهمیت برآوردهسازی انتظارات ذینفعiام با توجه به تیپ شخصیتی فـرد مسـئول در ایـنگروه ذی نفع به طوری که 1≤≤ 0
هزینه مورد نیاز برای تأمین خواسته j ام ذینفعi ام Tزمان مورد نیاز برای تأمین خواسته jام ذی نفع iام کل هزینه در دسترس برای مدیریت ذینفعان کل زمان در دسترس برای تأمین خواستههای ذینفعان
’ ’S میزان همافزایی یا تداخل بین خواستهj ام ذینفعi و خواسته j’ ذی نفع i’ به طـوری کـه
−1 ≤ S ’ ’ ≤ 1S
متغیرهای مدل ریاضی
سطح تأمین انتظار jام ذی نفع iام، به طوری که 1≤0 ≤ x
مطلوبیت حاصل برای کل ذی نفعان با احتساب همافزایی یا تداخلهای حاصل
رابطه 1 تابع هدف مدل و دارای دو رکن شامل میزان کل انتظارات تأمین شده و میـزان کـلهم افزایی یا تداخل های حاصل است.
رابطه 1) +=
رابطه 2 محدودیت سقف هزینه قابل تخصیص در حوزه مدیریت ذی نفعان را نشان می دهد و رابطه 3 برای اعمال محدودیت زمان های قابل تخصیص در این حوزه است.
رابطه 2) ≤
رابطه 3) ≤
پیاده سازی نرم افزاری سیستم پشتیبان تصمیم: گام های 1 و 2 در نرم افزار Expert Choice پیاده سازی شده است. گام های 3 تا 8 نیز در نرم افزار Excel ثبت و محاسبه شده انـد تـا درمحیطی کاربرپسند، امکان تبادل اطلاعات با نرم افزارهای استفاده شـده دیگـر مقـدور باشـد. پس از طراحی مدل ریاضی، برای حـل آن از نـرمافزار هـای GAMS و CPLEX Solver استفاده شده است که از موتورهای حل بهینه سازی بسیار قوی به شـمار مـیرو نـد. شـکل 4 ارتباط بین اجزای این سیستم را به تصویر می کشد.

شکل 4. چارچوب پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی
نمونه موردی
سیستم پشتیبان تصمیم طراحی شده، در طرح توسعه سامانه به سما1 پیاده سازی شـده اسـت. ایـنطرح شامل شش پروژه توسعه و راه اندازی زیرسامانه برای شـش طـرح ملـی در زمینـه کـاهشمصرف سوخت در کشور ـ طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید ـ اسـت کـه در ایـن بخـشپروژه توسعه و راه اندازی زیرسامانه طرح ارتقای کارایی موتورخانه های ساختمان هـای مسـکونی، اداری و تجاری بررسی شده و گام های پیاده سازی در ادامه توضیح داده شده است.
گام 1. شناخت ذینفعان: در این مرحله ذینفعان پروژه در چـارچوب هشـت گـروه مـد نظـربررسی و تحلیل شده است و با توجه به شرایط پروژه مورد بررسی، هر یک از ذی نفعان تطبیق و نمایندگان ایشان شناسایی شدند که به شرح زیر هستند:
سرمایهگذار پروژه: مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران؛
مجری پروژه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت؛
مصرفکنندهها: شرکتهای عامل صرفهجویی طرح ارتقای کارایی موتورخانه ها؛
کاربران پروژه: مالکان ساختمان ها، شرکت های تأمین کننده و مؤدیان حقیقی و حقوقی صحهگذاری،مدیر و تیم پروژه؛
پیمانکار اصلی: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی؛
سایر تأمین کنندهها: شرکت پارس آنلاین
جامعه: انجمن بهینه سازی مصرف سوخت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.behsama.ir
گام 2. تعیین وزن یا همان اهمیت نسبی ذی نفعان: اهمیـت نسـبی ذی نفعـان بـا اسـتفاده ازمقایسه هـای زوجـی در دو بعـد قـدرت و رغبـت (مسـ تخرج از روش مـاتریس قـدرتـ رغبـت PMBOK) محاسبه شده است. برای انجام این مقایسه های زوجی (دو به دو)، تیمی شامل مدیر پروژه، مشاوران مدیر پروژه، مدیران بخش های توسعه نرم افزار و کسب وکار پروژه سامانه به سـماهمکاری داشته اند. نتایج انجام این مقایسه ها در نرمافزارهای Expert Choice در شکل 5 ارائـ ه شده است.

0/266
0/176
0/057
/
0
07
0/154
0/151
0/052
0/075
OWNER
PROJECT
EXECUTIVE
CONSUMER
S
OPERATORS
PROJECT
MANAGER
AND TEAM
CONTRACT
OR
OTHER
SUPPLIERS
PUBLIC

0/266


پاسخ دهید