دانشیار گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کارشناس ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 27/11/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 06/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: احسان نویسنده E-mail: e.nevisande@gmail.com
مقدمه
در ایران سالانه انرژی زیادی در بخش خانگی، عمومی و تجاری مصـرف مـی شـود . بـر اسـاس برآورد سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سهم مصرف سوخت در ساختمانها حدود 38 درصـداز مصرف کل سوخت کشور است که در مقایسه با سایر بخشها نظیـر حمـل و نقـل، صـنعت وکشاورزی، سهم شایان توجهی است (عرب زاده و کاظم زاده حنانی، 1384). علاوه بر این، مصـرفگاز و برق در بخش خانگی، عمومی و تجاری در سالهای اخیر رشـد چشـمگیری داشـته اسـت(ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، 1394). از سوی دیگـر ، شـاخص نسـبتسالخوردگی جمعیت (حاصل تقسیم جمعیـت 60 سـاله و بی شـتر بـه جمعیـت زیـر 15 سـال ) در سالهای اخیر، روند رو به رشدی را نشان میدهد (سرشـماری هـای عمـومی نفـوس و مسـکن، 1335 تا 1390). افراد بالای 60 سال برای اینکه مستقل زندگی کنند با مشکلات زیادی مواجـه می شوند و بیشتر در معرض بیماریهای مزمن بلندمدت قـرار مـیگیرنـ د (آلـم، ریـاض و علـی،2012). این در حالی است که خانههای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT)1 میتوانند مصـرفانرژی وسایل خانگی را نظارت کنند. ترموستات خانههای هوشمند، میتواند به طور خودکار دمای داخل خانه را بر اساس برنامه زمان بندی کاربر سازگار کند تا در مصرف انرژی صرفهجویی شـود . اینترنت اشیا تأثیرات وسیعی بر کار و زندگی ما می گذارد و به مردم کمک میکند کارها را به طور راحتتری انجام داده، در مصرف انرژی صرفهجویی کرده و ضـایعات را کـاهش دهنـد (آلکـار وبوهور، 2005؛ رجب زاده، منشتی و جهرمی، 2010؛ شهریار و همکاران، 2008). زمانی که فناوری اینترنت اشیا معرفی شد، خانههای هوشمند قبلی از مد افتاده تلقی شـدند (داریانیـان و میکائیـل،2008). خانههای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا، حوزه وسیعتری از کنترل را دربرمیگیرند. برای مثال، خانه هوشمند شامل امنیت خانواده، م عالجـه خـانواده، پـردازش دادههـای خـانواده، تفـریحخانواده و کسب وکار خانواده میشود (لی و یو، 2011).
با وجود این، مطالعات مربوط به حوزه کاربردهای اینترنت اشیا، به طور عمده بر مسـا ئل فنـی تمرکز کرده اند و به شناسایی و دستهبندی کاربردهای اینترنت اشیا نپرداختهاند. از ایـن رو هـدفاین پژوهش شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان است و تلاش میکند به این سؤال ها پاسخ دهد: کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان چیست؟ کدام کاربردها بیشتر توجـه محققـان را جلب کرده است؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Internet of Things
پیشینه پژوهش اینترنت اشیا
واژه اینترنت اشیا را نخستین بار کوین اشتون در سال 1999 و در زمینه مـدیریت زنجیـره تـأمین مطرح کرد (اشتون، 2009) و طی دهه گذشته، تعریف اینترنت اشـیا توسـعه یافـت و حـوزههـایبیشتری از کاربرد، مثل سلامت و حمل و نقل را دربرگرفت (ساندمیکر، گیلمین، فرایس و وولفی، 2010). اینترنت اشیا به شبکهای اشاره میکند که در آن هر شیء فیزیکـی بـه وسـیله برچسـبیهویت مییابد و با اشیای دیگر، شبکهای را شکل میدهد. این اشیا بهصورت مسـتقل مـیتواننـدضمن برقراری ارتباط با یکدیگر، به تبادل داده بپردازند (پنا-لوپز، 2005).
اینترنت اشیا فاز چهارم انقلاب اینترنت را رهبری میکند (منیکـا و همکـاران ، 2013). بـا درنظر گرفتن پتانسیل رشد IoT، شورای اطلاعات ملی1 آن را جزء شـش فنـاوری مخـرب داخلـیمعرفی کرده است که میتواند بر قدرت ملی آمریکا تأثیرگـذار باشـد (کونسـیل، 2008). پـذیرشIoT منافع بالقوه زیادی در پی دارد. این منافع شامل بهبـود فر اینـدهای عملیـاتی، خلـق ارزش،کاهش هزینه و حداقل کردن ریسک می شود که در نتیجه شفافیت، قابلیت ردگیـری، سـازگاری،مقیاس پذیری و انعطافپذیری ایجاد شده توسط اینترنت اشیا است (چوی، لوفر و رابرتز، 2010).
اینترنت اشیا بر بستر کاربردهایی که توانمندسازهای کلیدی فناوری ایجاد کـردهانـد، سـاختهشده است. این توانمندسازها عبارتاند از: RFID2، فناوری سنسـورهای بـی سـیم، فنـاوریهـایهوشمند و نانوفناوری. این اینترنت توسعه یافته، قادر خواهد بود به صورت آنـی 3 تغییراتـی کـه دروضعیت فیزیکی اشیای متصل شده رخ میدهد را شناسایی و نظارت کند (پنا-لوپز، 2005).
کاربردهای اینترنت اشیا
مقالات زیادی به کاربردهای اینترنت اشیا در صنایع مختلف اشاره کردهاند. در ادامه بـه برخـی ازآنها اشاره خواهیم کرد.
استفاده از اینترنت اشیا در صنعت خدمات درمانی (پنـگ و همکـاران، 2011)؛ بـا اسـتفاده ازفناوریهایی مثل تشخیص هویت و قابلیتهای ارتباطی در اینترنت اشیا، میتوان تمام اشیا را در سیستم سلامت (افراد، تجهیزات، دارو و غیره)، به طور مستمر ردگیـری و نظـارت کـرد (المـدار واروسی، 2010).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
National Intelligence Council
Radio-Frequency Identification
Real-Time
استفاده از اینترنت اشیا در زنجیره تأمین غذا (پنگ، چن، هان و ژنگ، 2015)؛ امروزه زنجیره تأمین غذا کاملاً گسترده و پیچیده شـده اسـت. ایـن زنجیـره دارای مقیـاس وسـیع جغرافیـایی،فرایندهای عملیاتی پیچیده و ذی نفعان زیاد است. فناوریهای اینترنت اشیا، پتانسیلهای زیـادیبرای ردگیری، مشاهده و مدیریت چالشهای این حوزه ارائـه مـیده نـد. فنـاوری اینتر نـت اشـیامی تواند دادههای مربوط به تمام این زنجیره را جمعآوری، پردازش و توزیع کرده و از آنها استفاده کند.
استفاده از اینترنت اشیا برای تولید امنتر در معادن؛ امنیت معادن یکی از نگرانیهـای بـزرگطی چند قرن اخیر بوده است. با استفاده از فناوریهای اینترنت اشـ یا مـی تـوان وقـوع حادثـه درمعادن را حس کرد و هشدارهای لازم را ارائه داد. از سوی دیگر، به کمک داده های به دست آمـدهاز حوادث معدن، می توان وقوع حادثـه را پـیشبینـی کـرد و موجـب بهبـود امنیـت معـادن شـد(کیوپینگ، شونبینگ و چونکوان، 2011).
استفاده از اینترنت اشیا در حمل و نقل و لجستیک؛ اینترنت اشیا نقش مهمی در صنعت حمل و نقل و لجستیک دارد (آتزوری، یرا و مورابیتو، 2010). هرچه تعداد اشیای فیزیکی دارای RFID یا سنسورها بیشتر شود، شرکتهای حمل و نقل و لجستیک بیشتر میتوانند حرکت اشیا از مبـد أ به مقصد را نظارت کنند (کاراکوستاس، 2013).
استفاده از اینترنت اشیا در مبارزه با آتشسـوزی (ژانـگ و یـو، 2013)؛ اینترنـت اشـیا بـرایپیش بینی آتشسوزی و هشدارهای اولیه کاربرد دارد. در چین، تـگ هـایRFID و بارکـدها بـهابزارهای مبارزه با آتشسوزی وصل میشوند تا به کمک آن یک سیستم اطلاعاتی و پایگـاه داد ه اطلاعات در سطح جهان برای آتشسوزی توسعه داده شود.
ساختمان هوشمند
برای پیادهسازی کاربردهای اینترنت اشیا، از رویکرد افقی و منعطف استفاده مـی شـود کـه در آنیک پلتفرم عملیاتی مشترک شبکه و خدمات را مدیریت کرده و برای پیادهسازی یـک کـاربرد ازچندین منبع داده استفاده می کند (گاما، توزو و دونسز، 2012).
بر اساس تعریف مؤسسه ساختمان هوشمند آمریکا، ساختمان هوشمند ساختمانی است کـه ازطریق بهینه کردن ساختار، سیستمها، خدمات و مدیریت و همچنین رابطه متقابل بین آنها، محیط مقرونبهصرفه و بهرهوری را فراهم میآورد. از طرفی دیگر، گروه ساختمان هوشمند اروپا کـه دربریتانیا مستقر است، بیان کرده است که ساختمان هوشمند محیطی را خلق میکند که اثربخشـیساکنان ساختمان را بیشینه کرده و در عین حال مدیریت بهینه منـابع را بـا کمتـرین هزینـههـا،
سختافزار و تأ سیسات فراهم میآورد. بـر اسـاس گفتـه دپارتمـان امـور عـامالمنفعـ ه سـنگاپور ، ساختمان هوشمند باید شرایط زیر را داشته باشد (سو، ونگ و ونگ، 1999):
برای نظارت بر تأسیسات مختلف، از جمله تهویه، دما، روشنایی، امنیت، آتشسوزی و…
به سیستمهای کنترلی پیشرفته خودکار مجهز باشد، به نحوی که محیط کاری راحتـیبرای ساکنا ن فراهم آورد؛
زیرساخت ارتباطی خوبی برای انتقال داده بین طبقهها داشته باشد؛
برای ارتباط از راه دور قابلیتهای مناسبی داشته باشد.
معماری برنامه کاربردی خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشـیا و فنـاوریهـای سـازنده آن در شکل 1 نشان داده شده است (لی و یو، 2011).

لایه کاربردها
اجزا

بر

مبتنی

افزاری

نرم

زیرساخت

خدمات
ی
محیط

سایر
سرویس

ها

کسب

وکار

خدمات
اده
د

ای

خدمات
پزشکی

خدمات
ی
امنیت

اجزا

بر

مبتنی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

افزاری


پاسخ دهید