تاریخ دریافت مقاله: 10/11/1395
تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/02/1396 نویسنده مسئول مقاله: محمد اقدسی
E-mail: aghdasim@modares.ac.ir
مقدمه
مدیریت دانش به عنوان یکی از حوزههای میان رشته ای، در محافل علمـی اهمیـت بسـیاری دارد.
حیطه های علمی میان رشته ای همان طور که از نام آنها پیداست، ارتباط گسترده ای با حـوزه هـایعلمی مختلف دارند و به همین دلیل، تعریف و فهم این حیطـه هـای علمـی پراهمیـت بـه نظـرمی رسد. مدیریت دانش نیز به عنوان یکی از حیطه های میان رشته ای از این امر جدا نیست. بـرایمدیریت دانش تعریف جهانشمول و توافق شده ای میان صاحب نظران وجـود نـدارد . بـرای مثـال ، مدیریت دانش را جمع آوری، توزیع و استفاده کارا از منـابع دانـش تعریـف کـرده انـد (داونپـورت،دیلانگ، بیرز، 1998).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اودل و گری سون (1998) مدیریت دانش را نوعی استراتژی تعریف کردهاند که با ایجـاد آندر سازمان، اطمینان حاصل شود دانش به افراد مناسب در زمان مناسب می رسد و آنها نیز دانـش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده می کنند. از نظر بـات (2001) مدیریت دانش، فرایند خلق، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش است.
بنفور (2003) مدیریت دانـش را مجموعـهای از رو یـه هـا، زیرسـاخت هـا و ابزارهـای فنـی و مدیریتی می داند که در جهـت خلق، تسهیم و به کارگیری اطلاعـات و دانـش در درون و بیـرون سـازماندهی یا طراحی شده اند.
زمانی که مدیریت دانش در سال 1991 پایه گذاری شد (نوناکا، 1991)، این زمینه علمی ذیل دورههایی در رشته های مدیریت کسب وکار، سیستمهـای اطلاعـاتی، مـدیریت، کتابخانـه داری و علوم اطلاعات تعریف شد (نوناکا، 2009). اخیراً رشتههای دیگر نیز فعالیـت در زمینـه تحقیقـاتمدیریت دانش را آغاز کرده اند که شامل رشته هـایی همچـون رسـانه و اطلاعـات، علـوم رایانـه،سلامت عمومی و خط مشی گذاری عمومی می شود. هم اکنـون، چنـدین دانشـگاه رشـته ای را بـه
مدیریت دانـش تخصـیص داده انـد . بسـیاری از شـرکتهـای بـزرگ ، مؤسسـه هـای عمـومی و سازمانهای غیرانتفاعی بهمنظور استفاده از مدیریت دانش به عنوان بخشی از راهبرد کسب وکـار ، به فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، منـابعی تخصـیص داده انـد (راچـال، جـری، ایـوان، 2006: 87). کوشش در زمینه مدیریت دانـش ، معمـولاً بـر اهـداف سـازمانی همچـون افـزایش عملکرد، مزیت رقابتی، نوآوری، به اشتراکگذاری یادگیری ها، ترکیب و بهبود مستمر تمرکـز دارد (گوپتا، شارما، 2004).
همه این تعاریف، بیان کننده وجوه گوناگون مدیریت دانش است. بهطور کلی می تـوان گفـتکه مدیریت دانش ماهیت میانرشته ای دارد (دالکر، 2005: 7) که از آن جمله میتـوان بـه علـم
سازمانی، علم شناختی، زبان شناسی و زبان محاسباتی، فناوری های اطلاعاتی از قبیل سیستم های مبتنـی بـر دانـش ، مـدیریت اطلاعـات و اسـناد، سیسـتم هـای حمایـت عملکـرد الکترونیکـی و فناوری های پایگاه داده، علم اطلاعات و کتابخانه، نوشتار فنـی ، مـردم شناسـی و جامعـه شناسـی ، آموزش و توسعه، داستان سرایی و مطالعات ارتباطاتی، فناوری هـای همکارانـه / جمعـی از قبیـل فعالیت همکارانه مبتنی بر رایانه و گروه افزار و همچنین اینترانت ها، اکسـترانت هـا ، پورتـال هـا و سایر فناوری های شبکه اشاره کرد.
با توجه به این که درک چیستی مدیریت دانش و وضعیت پژوهش هـای مـدیریت دانـش دردنیا به ما در به کارگیری این حیطه بین رشته ای کمک فراوانی می کند، در این تحقیق بـرآنیم کـه بهکمک روش های علم سنجی و با استفاده از مفاهیم دادهکاوی و روشهای خوشه بنـدی داده هـا ، ساختاری از پژوهش های مدیریت دانش ترسیم کنیم.
بیان مسئله
با توجه به تعاریفی که بیان شد، به نظر می رسد حیطه دانشی مدیریت دانش بسیار گسترده است.
قاعدتاً این پرسش در ذهن مطرح می شود که دانش مدیریت دانش در حیطه چه علمی می گنجـدو نسبت آن با حوزه های علمی مختلف چیست؟ با توجه به ایـن سـؤال ابتـدا بایـد بتـوانیم فهـمدرستی از تعریف دانش در مدیریت دانش داشته باشیم. پس از فهم چیسـتی دانـش در مـدیریتدانش، باید انواع رویکردهای مدیریت دانش را استخراج کنیم، سپس این رویکردها را دستهبندی کرده و در نهایت ارتباط آن را با حیطههای مختلف علوم به دست آوریـم . نمـودار هـم اشـتراکی وخوشه بندی به ما در فهم صحیح از وضعیت پژوهش هـای مـدیریت دانـش در هـر یـک از ایـن حیطهها کمک می کند.
یکی دیگر از شاخص های مهم در هر علمـی، کلیـدواژه هـا هسـتند. در ادامـه ایـن تحقیـق، مهم ترین کلیدواژه های مدیریت دانش استخراج میشوند، سپس با تشکیل ماتریس هم رخـدادی، ترسیم گراف نزدیکی کلیدواژه ها و خوشه بندی آنها انجام می گیرد. اهداف ایـن تحقیـق در واقـعهمان اهداف علمسنجی در هر حیط ه علمی است که در ادبیات آمده است.
علمسنجی مطالعه کمی رشتههای علمی مبتنی بر انتشارات و ارتباطات اسـت کـه مـی توانـدشامل شناسایی حیطه مطالعات علمی، بررسی توسعه تحقیقات بر اثر زمان یا توزیع جغرافیـایی وسازمانی تحقیقات شود (تامپسون، 2008). در تعریف دیگری، علمسنجی مطالعه ابعاد کمی علـم بهعنوان یک رشته علمی یا فعالیت اقتصادی است. علم سنجی بخشی از جامعـه شناسـی علـم 1و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sociology of Science
ابزاری برای سیاست گذاری علم1 است. این حیطه دربرگیرنده مطالعات کمی فعالیت هـای علمـی،شامل افراد و انتشارات است و از این حیث بـا کتـابسـنجی همپوشـانی دارد (توگـو، سـاتکلیف،1992: 1)
سیاست گذاران علم، استادان و پژوهشگران، مدیران سازمانی و سیاسـت گـذاران دانشـگاهی ، افرادی هستند که می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند. از جملـه مـواردی کـه مـی تـوان به عنوان ضرورت این تحقیق برشمرد، مواردی همچون کمک به فهـم جایگـاه دانـش مـدیریتدانش و جهـت دهـ ی آن توسـط سیاسـت گـذاران، فهـم جایگـاه دانـش مـدیریت دانـش توسـطپژوهشگران و استادان، کمک به بهبود استفاده، درک و اهمیت کاربردهای مدیریت دانـش بـرایمدیران سازمانی و یاری رساندن به س یاستگذاران دانشگاهی بهمنظور قرار دادن سرفصل مدیریت دانش در رشته های دانشگاهی مختلف و… است. در این تحقیق به دو سؤال اصلی زیر پاسخ داده خواهد شد:
ساختار مدیریت دانش در بستر حیطه های علمی در پژوهش های دنیـا و ایـران چگونـهاست؟ یا به بیان دیگر، پژوهش های مدیریت دانش در سراسر جهـان از جملـه ایـران ، بیشتر در کدام حوزه های علمی انجام گرفته است؟
ساختار کلیدواژه های مدیریت دانش در پژوهش های دنیا و ایران به چه صورتی است؟ شناخت این کلیدواژه ها ما را در فهم ارتباط مدیریت دانش با حوزه های علمی مختلـف یـاریمی رساند. همچنین میزان هماشتراکی این کلیدواژه ها، ساختاری از مفـاهیم مـرتبط بـا هـم را دردرون پژوهش های مدیریت دانش ا یجاد میکند که فهم این ساختار، یاری دهنده مـا در شـناخت بهتر مدیریت دانش است.
پیشینه پژوهش پیشینه نظری
از آنجا که این تحقیق قصد دارد ساختار مدیریت دانش را از میان پژوهش های علمـی اسـتخراجکند، ابتدا تعاریف دانش و مدیریت دانش مرور می شوند. تعـاریف مـرتبط بـه دانـش در مـدیریتدانش، از مقاله های مختلفی جمع آوری شدهانـد کـه خلاصـه ای از مهـم تـرین آنهـا در جـدول 1 مشاهده می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Science policy making
جدول 1. تعاریف دانش در مدیریت دانش
منبع تعاریف دانش در مدیریت دانش
نوناکا و تاکوچی (1995) دانش مؤلفه ای برای تولید است. 1
گرانت (1996) دانش در سر افراد مستقر است. دانـش چیـزی اسـت کـه شـناختهمی شود. 2
ویگ (1993) دانش شامل شناختها و باورهاسـت. منـاظر و مفـاهیم، داوریهـا ، پیش بینی ها، متدولوژی ها و چگونگی شناخت. 3
داونپورت و پروساک (1998) دانش، اطلاعاتی است که در بستری قـرار گرفتـه بـا فهـم اینکـهچگونه از آن استفاده کنیم. 4
داونپورت و لانگ (1998) دانش اطلاعاتی است که با تجارب، بستر، تفسیر و بازتـاب همـراهاست. 5
بکمن (1997) دانش، دلایل اطلاعات برای راهنمایی مـؤثر انجـام وظـایف، حـلمسئله و تصمیم گیری به منظور بهبود، آموزش و یادگیری است. 6
بوهن (1994) دانش فهم تأثیر متغیرهای ورودی بر خروجی هاست. 7
کوک و کوئین (1998) دانش نوعی بصیرت اصلاح شده یا فهم پیش بینی کننده است. 8
واندر اسپک، اسپیج کروت (1997) دانش مجموعه بصیرتها، تجربهها و روندهایی است که درست در نظر گرفته می شوند و به اندیشه ها، رفتارها و مجموعه افراد کمـکمی کند. 9
علوی، لیندر (1997) دانش باورهای معین شخصی است کـه موجـب افـزایش ظرفیـتکارایی عملکرد افراد می شود. 10
الکساندر و اسکالرت (1991) دانش، سهم افراد از اطلاعات، تجربه ها، مهارت ها و باورهاست. 11
بندر، فیش (2000) دانش از فکر افراد سرچشمه میگیرد (وضعیت فکری داشتن ایـده ، حقایق، باورها، داده ها و تکنیک ها به عنوان داده های ذخیره شده در حافظه افراد) و چیزهایی که بر مبنـای اطلاعـات منتقـل شـده یـاتقویت شده توسط تجربه ها، باورها و ارزش های افراد سـاخته شـده است. باورها و ارزش هایی با تصمیم و عملکرد مرتبط با آن. دانـشاز اینجا مشخص می شود که فردی در مقایسه بـا فـردی دیگـر بـادریافت اطلاعات مشابه تصمیم و رفتار متفاوتی خواهد داشت. 12

همچنین در جدول 2 دسته بندی رویکردهای مدیریت دانش برگرفتـه از پـژوهش هـا در سـهدیدگاه شامل دیدگاه های کسب وکار، علم شناختی یا علم دانش و فرایندـ فناوری خلاصـه شـدهاست که مشاهده می شود.
جدول 2. دسته بندی های رویکردهای مدیریت دانش
توضیحات دیدگاه
مدیریت دانش نوعی فعالیت تجاری است که دو جنبه اصلی را دربرمی گیرد: 1. توجه به عنصـر دانش فعالیت های کسب وکار به عنوان جزء آشکار کسب وکار که در استراتژی، خط مشی و رویـه ، در همه سطوح سازمان منعکس می شود. 2. ایجاد رابطه مستقیم بین سرمایه های فکری و نتایج مثبت کسب وکار. از همین دیدگاه، مدیریت دانش نوعی رویکرد تلفیقی و همکارانه برای خلـق ، کسب، سازماندهی، دسترسی و استفاده از سرمایه های فکری سازمان است. دیدگاه کسب وکار
دانش ـ بینشها، ادراک و دانش فنی کاربردیـ منبع اساسی است که به مـا امکـان مـی دهـد هوشمندانه عمل کنیم. در طول زمان، دانش مهم در همه سازمان ها و به طور کلی در جامعه بـه اشکال دیگری مانند کتاب، فناوری، رویه و سنت، تبدیل میشود. این تغییر شکلها به انباشـت تجربه منجرشده و وقتی بهطور مناسب استفاده شود، به افزایش اثربخشـی مـی انجامـد. دانـش یکی از عوامل اصلی است که رفتار هوشمندانه شخصی، سازمانی و اجتماعی را ممکن می کند. دیدگاه علم شناختی یا علم دانش
مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطلاعات به دانش قابل کاربرد تبدیل شـده و بـا تلاش اندک، برای افرادی قابل استفاده می شود. دیدگاه فرایند ـفناوری
پیشینه تجربی
با توجه به این که پژوهش حاضر مبتنی بر علم سنجی است، در ادامه به مرور ادبیات علم سنجی و تدوین نقشه های دانش پرداخته می شود. یکی از شاخه های مطالعـات کمـی، علـم سـنج ی اسـت .
ترسیم نقشه علم با استفاده از روش های علم سنجی انجام میگیرد.
علم سنجی دانش اندازهگیری و تحلیل علوم، فناوریها و نـوآوریهاسـت . عمـده مسـائل درتحقیقات علم سنجی شامل اندازه گیری میزان تأثیر1 و ارجاع2 به مقالات برای بررسی میزان تأثیر نشریه ها و مؤسس ههای علمی، فهم نقل و قول های علمی3، تدوین نقشه علمی حیطه های علمی و تولید شاخص هایی برای سیاستگذاری و مدیریت متون علمـی اسـت (لیدسـدورف، میلوشـویچ،2013). علمسنجی همچنین هم پوشانی زیادی با حیطه های علمی دیگری همچون کتاب سنجی، عل م اطلاع ات و دان ش سیاس تگذاری عل م دارد. اص طلاحات کت اب س نجی، عل م س نجی و اطلاعسنجی به حیطههای تشکیل دهنده مرتبط با مطالعات پویـایی و تغییـرات بـه وجودآمـده در رشته های علمی اشاره دارد که در انتشارات علمی منعکس می شود (هود، ویلسون، 2001: 291).
در زمینه تاریخچه علم سنجی می توان گفت، پرایس به عنوان پدر علم سنجی شناخته می شـودکه به علم اطلاعات از طریق مطالعات و کار اولیـهاش در زمینـ ه شـبکه مقـالات علمـی کمـک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Impact
Reference
Scientific citations
شایانی کرد (پرایس، 1965). در سال 1981 مؤسسه اطلاعات علمی1، نخسـتین اطلـس علـم درزمینه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی را منتشر کرد که این اطلس از هم ارجاعی انتشارات طی یک سال در این زمینه تشکیل شده بود. گارفیلد و اسمال در سال 1989 نقش ساختار ارجاع دهی را در کشف تغییرات مرزی علوم شرح دادند (گارفیلد و اسـمال، 1989). همچنـین م ؤ سسـه اطلاعـاتعلمی، نرم افزار نقشه علم را توسعه داد و کاربران با این قابلیـت توانسـتند شـبکه ارجـاع دهـی را تحلیل کنند. از این نرم افزار در زمینه های مختلفی از جمله فیزیک، شـیمی، مطالعـات کوانتـوم وسایر حیطهها استفاده شده است. برای مثال، در سال 1994 پژوهشهای مرتبط با بیماری ایدز از طریق همین روش مصورسازی شده است (اسمال، 1994).
موضوع اصلی در نقش ههای علم، برگرفته از حوزه دانش علم سنجی است (هـود، کانسپسـین،2001: 291) و هدف از مصورنمودن حیطه های مختلف علوم، مشخصکردن مرزهای ارتباطـاتمختلف علمی به عنوان تصویری از اسناد، انتشارات و کوششهـای علمـی اسـت (چـن و پـاول، 2001). در نقشه های علم، حیطه های دانشی مختلف که ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند، از نظـر موقعیت مکانی به هم نزدیکترند و در مقابل، حیطههایی که کمتر با هـم در ارتبـاط هسـتند ، از نظر موقعیت مکانی با فاصله بیشتری از هم مصور می شوند (نویانز، 1999).
با تبدیل یک حیطه علمی به زیر حیطهها، می توان تعداد مقالات و اسناد علمی منتشر شده در هر زیرحیطه و ارتباط بین آنها را تجزیه و تحلیل کرد. نقشـه هـای علـم بـه واسـطه مصورسـازیگرافیکی یک رشته از علم، زمینه لازم برای شناخت عمیق تر حوزههای علمی را تسهیل کـرده و موجب عینی تر شدن مفاهیم انتزاعی علمی میشود (مویا و همکاران، 2004: 129).
روششناسی پژوهش
فرایند مفهومی ترسیم نقشه های موضوعی علوم بـه مراحـل اساسـی ای اشـاره دارد کـه بایـد در ترسیم نقشه های علم صورت گیرد. در این تحقیق به منظور ترسیم نقشه دانشی مـدیریت دانـش، این مراحل طی شده است: استخراج داده، تعریف واحدهای تحلیـل ، انتخـاب شـاخص، محاسـبه شباهتهای بین واحدها، دسته بندی، استفاده از نتایج بصری برای تحلیل و تفسیر دادهها.
جامعه آماری این تحقیق، تمام سندهای علمی ثبت شده در پایگاه علمـی اسـکوپوس اسـت .
حدود 40,000 سند بررسی شد که به دسته های مقالات کنفرانسی، مقـالات پژوهشـی، مقـالاتمروری، بخش های کتاب، یادداشت ها، گزارشها و… دسته بندی شدند. دسته بندی و تعـداد اسـنادموجود در هر دسته در جدول 3 مشاهده می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Institute for Scientific Information (ISI)
جدول 3. دسته بندی اسناد علمی در جامعه آماری تحقیق
27258 مقالات کنفرانس
11306 مقاله
1060 مقاله مروری
109 سرمقاله
81 مقاله کنفرانسی
80 فصل کتاب
69 مقاله مطبوعاتی
68 بررسی مختصر
42 یادداشت
2 گزارش

اطلاعات لازم از طریق سایت اسکوپوس و با اسـتفاده از موتـور جسـت وجـو ی ایـن سـایتجمع آوری شده است. سایت اسکوپوس قابلیت جست وجوی اسـناد علمـی در حـوزه هـای علمـیمختلف کشورها، مراکز پژوهشی و دانشکده ها، نوع اسناد، نویسنده ها، بر اساس سال، کلیدواژه هـاو… را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. ابتدا تمـام اسـناد علمـی کـه مـدیریت دانـش یکـی ازکلیدواژگان آن بود، استخراج شدند. سپس به صورت مجزا و با استفاده از کـوئریهـا و فیلترهـایخاص، میزان فراوانی این اسناد در هر یک از حوزه های علمی تحلیل و بررسی شد.
در این تحقیق برای محاسـب ه و ترسـیم نمودارهـا و گـرافهـا از نـرم افزارهـایExcel و R استفاده شده است. R نوعی زبان برنامهنویسی و محـیط نـرم افـزاری بـرای محاسـبات آمـاری وتحلیل داده است. این نرم افزار به صورت متن باز و رایگان در دسترس عموم قرار دارد و نرمافـزارقدرتمندی برای ترسیم اشکال گرافیکی و نمودارهاسـت. اگرچـه نـرمافـزارR اغلـب بـه منظـورمحاسبات آماری به کار می رود، در محاسبات ماتریسی نیز کاربرد دارد و در ایـن زمینـه، هـم پـاینرم افزارهایی چون متلب است.
همانطور که در شکل 1 مشاهده می شود، به منظور گردآوری داده ها، تمام اسـناد علمـی کـهمدیریت دانش یکی از کلیدواژه های آن بود، تجزیه و تحلیل شدند. بهطور مسلم، در صورتی کـهیکی از کلیدواژه های یک مقاله یا سند علمی، مدیریت دانـش باشـد، ایـن سـند و مقالـه علمـیارتباطی با موضوع مدیریت دانش دارد. به همین دلیل تمام مقالاتی که یکی از کلیدواژههـای آنمدیریت دانش بود، مبنای کار این پژوهش قرار گرفت.

شکل 1. موتور جست وجوی پایگاه اسناد علمی اسکوپوس
در شکل 1 قابلیت جست وجوی کلیدواژه ها را در موتـور جسـت وجـو ی اسـکوپوس مشـاهده می کنید. با استفاده از این مو تور جست وجو داده های پژوهش استخراج شد. با توجه به قابلیت های دیگر این موتور و دستورهایی که به آن وارد می شود، می توان اسناد علمی را از جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل کرد. برای مثال، در موتور جستجوی پایگـاه اسـناد علمـی اسـکوپوس کلیـدواژه مدیریت دانش به وسیله دستور AND با حوزه علوم کامپیوتر در کنار هم قرار گرفته اند. خروجی این دستور، تمام اسنادی است که یکی از کلیدواژههای آن مدیریت دانش است و این مقالـه در ذیـلحوزه علوم کامپیوتر طبقه بندی شده است.
جدول 4. دستور جست وجوی ارتباط مدیریت دانش با حیطه های علمی
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “COMP” ) computer science
Business,
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “BUSI” ) Management Accounting
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “ENGI” ) Engineering
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “DECI” ) Decision Sciences
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “MATH” ) Mathematics
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “PSYC” ) Psychology
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “SOCI” ) Social Sciences
KEY ( “knowledgemanagement” ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “ECON” ) Economics, and Finance
نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
یافتههای پژوهش
به منظور پاسخ به سؤال اول پژوهش (مدیریت دانش بین حیطه های علمی مختلف، چه جایگاهیدارد)، تعداد پژوهش های مدیریت دانش در هر یک از حیط ههای علمی استخراج شد. با توجه بـهشکل 2، پژوهش های مدیریت دانش در هر یک از حیطه های علمی ساختار اسکوپوس تجزیـه و تحلیل شدند. همان طور که مشاهده میکنید، بیشـترین کـار پژوهشـی سراسـر جهـان در زمینـهمدیریت دانش، بهترتیب در حوزه های علوم کامپیوتر، مدیریت، تجارت و حسابداری و مه ندسیها انجام شده است.

شکل 2. میزان پژوهش های مدیریت دانش در هریک از حوزه های علمی در دنیا

شکل 3. میزان پژوهش های مدیریت دانش در هریک از حوزههای علمی در پژوهشهای ایرانی ناوریپاییز
در گام دوم، ماتریس هم اشتراکی این حوزه ها با یکدیگر شکل گرفت؛ بدین صورت که توسط موتور جست وجوی اسکوپوس، کلیدواژه مدیریت دانش با دو حوزه علمی مختلف به صورت مجـزاAND شد. این ماتریس به پژوهشگر کمک می کند که میزان نزدیکی حوزه های علمی مرتبط بـهمدیریت دانش و خوشه بندی درونی آن را درک کند. برای مثـال ، اگـر کسـی در حـوزه مـدیریتدانش و در ذیل حوزه حسابداری مشغول به پژوهش است، اگر هم اشتراکی دو حوزه حسابداری و ریاضیات در پژوهش های دنیا زیاد باشد، می تواند نتیجه گیری کند که ایـن دو حـوزه بـا رویکـردمدیریت دانشی قرابت دارند و برای غنا و توسعه دامنه پژوهشی خود، می تواند از مفـاهیم مـرتبطبا حوزه ریاضیات نیز بهره گیری کند. در جدول مربوط به داده های هم اشتراکی حوزه هـای علمـیمرتبط با مدیریت دانش، در سطر و ستون نخست تمام حوزه های علمی مرتبط با مدیریت دانـشقرار گرفته و در تقاطع هر یک از دو زیرحوزه علمی، عددی درج شده اسـت کـه هـم اشـتراکی ونزدیکی این دو حوزه را بر اساس پژوهش های مدیریت دانش نشان می دهد. در شکل زیر گـرافوزن دار به دست آمده از هم اشتراکی اسناد علمی را در دو حوزه علمی مشاهده میکنید.

شکل 4. میزان همکاری حیطه های علمی در مدیریت دانش
نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
در ادامه برای دانستن این که در پژوهش های داخلی، کـدام یـک از حیطـه هـای علمـی دنیـامغفول مانده، جدول 5 استخراج شده است. در این جدول درصد قرابت مدیریت دانش با هر یـک از حوزه های علمی و حوزه هایی که در ایران در مقایسه با سراسر جهان کمتـر بـه آنهـا پرداختـهاست، مشاهده می شود. در ستون راست جدول، حیطه های علمی مرتبط با مدیریت دانـش را درج شده است، ستون میانی هم اشتراکی و نزدیکی پژوهش های مدیریت دانش در دنیا را در هر یـک از حوزه های علمی به صورت درصد نشان مـی دهـد . در سـتون سـمت چـپ نیـز گویـای درصـد پژوهش های مدیریت دانش در ایران در هر یک از حوزه های علمی است. ردیف هـای رنگـی، در واقع حیطه های علمی ای هستند که میزان پژوهش های انجام شده سراسر جهان را در مقایسه بـاایران به نسبت کل پژوهش ها نشان میدهند و با سایر حوزههای علمی اختلاف زیادی دارند. بـهبیان دیگر، در این حوزه های علمی در دنیا پژوهش های زیادی صورت گرفته است، در حـالی کـهدر این زمینه، در ایران پژوهش های کمتری انجام شده است. در سایر حوزه های پژوهشی، ایـرانو کشورهای دیگر جهان، تقریباً به نسبت کل پژوهشهای انجام شده، درصد یکسانی دارند.
جدول 5. مقایسه درصدی میزان پژوهش های مدیریت دانش در حوزه های علمی در دنیا و ایران
ایران دنیا حوزه علمی
28 32/5 علوم کامپیوتر
12 13/7 علوم مهندسی
14 14/5 علوم کسبوکار، مدیریت و حسابداری
2/7 2/31 پزشکی
12 12/6 علوم تصمیمگیری
9/8 6/63 علوم اجتماعی
3/3 7/07 ریاضیات
0/1 0/27 پرستاری
3 1/72 علوم محیطی
3/4 1/43 بیوشیمی ، ژنتیک و زیستمولکولی
2/8 0/44 کشاورزی
0/6 0/73 علوم زمین و سیاری
0/1 0/59 سلامت
1/8 1/16 علوم اقتصادی و مالی
0/1 0/79 انرژی
0/4 0/54 روان شناسی
0/3 0/55 فیزیک و نجوم
ناوری پاییز
خوشه بندی حوزه های علمی مدیریت دانش
در ادامه و با استفاده از ماتریس هم رخدادی، به منظور خوشه بندی حـوزه هـای علمـی مربـوط بـهمدیریت دانش، از روش خوشه بندی سلسله مراتبی استفاده شده است. خوشه بندی سلسـله مراتبـیتکنیکی است که در گروه بندی یا دسته بندی داده ها به کار می رود. در این روش داده ها در دسته ها و زیردسته هایی بر اساس معیار شباهت قرار می گیرند. در روش خوشه بنـدی سلسـله مراتبـی ، بـهخوشه های نهایی بر اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسله مراتبی و اغلب به صورت درختـینسبت داده می شود. به این درخت سلسله مراتبی دندوگرام1 مـی گوینـد . روش کـار تکنیـک هـای خوشه بندی سلسله مراتبی، معمولاً بر اساس الگوریتم های حریصانه2 و بهینگی مرحلـه ای3 اسـت . در این روش ابتدا هر داده ها به عنوان خوشه ای مجزا در نظـر گرفتـه مـی شـود و طـی فراینـدی تکراری، در هر مرحله خوشه هایی که هم اشتراکی بیشتری دارند با یکدیگر ترکیب می شوند تا در نهایت یک خوشه یا تعداد مشخصی خوشه حاصل شود.
در این بخش به منظور خوشه بندی از الگـوریتم خوشـه بنـدی سلسـله مراتبـی متـراکمشـونده میانگین رابطه4 استفاده شده است.

شکل 5. خوشه بندی حوزه های علمی مدیریت دانش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dendogram
Greedy Algorithms
Stepwise-optimal
Average-Linkage
نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
شکل 6 نتیجه این خوشه بندی را به صورت نمودار دندوگرام به نمـایش گذاشـته اسـت . ایـننمودار با استفاده از نرم افزار R استخراج شده است. در این نرم افزار ابتدا بـا اسـتفاده از دسـتوراتمربوطه، داده های مربوط به ماتریس وزن دار هماشتراکی حوزه های علمی فراخـوانی شـد ، سـپسبه وسیله دستورهای مربوط به کلاس cluster نمودار دندوگرام مربوط به این خوشه بندی ترسـیم گردید.
کلیدواژه های مدیریت دانش
یکی دیگر از مواردی که به پژوهشگران در فهم حیطه های علمی کمک می کند، کلیـدواژه هـایآن علم است. پس از مرور ادبیات پیشین در حوزه کلیدواژه های مدیریت دانـش ، تعـدادی از ایـنکلیدواژه ها استخراج شدند. در مرور ادبیـات پیشـین در ایـن زمینـه و بـر اسـاس تحقیـق کـرادو (2011)، برخی از مهمترین کلیدواژه های حوزه مـدیریت دانـش انتخـاب شـد و همـراه بـا سـایر کلیدواژه های مربوط بـه مـدیریت دانـش سـایت اسـکوپوس، مبنـای کـار قـرار گرفـت. درواقـعکلیدواژه ها یکی از مهم ترین مؤلفه های دانشی مرتبط به هر حوزه علمی هستند که در شـناخت ودرک کلی آن حوزه به پژوهشگران کمک شایانی می کنند.
هر یک از تحقیقات و مقالات علمی به منظور طبقه بندی و دسترسی سریع تر به کلیدواژه هایی که نشان دهنده محتوای آن سند علمی هستند، دسته بندی شدند. به منظور بهدسـت آوردن میـزاناشاره به کلیدواژه ها در اسناد علمی، به همان شیوه حوزه های موضوعی عمل شده اسـت بـا ایـنتفاوت که به جای حوزه های موضوعی، کلیدواژه ها جست وجو شدند. برای نمونـه، در زیـر بـه دودستور اشاره شده است.
KEY ( “knowledge management” ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , “Information
systems” ) )
KEY ( “knowledge management” ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , “Information
systems” ) ) AND ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Iran” ) )دستور نخست، میزان اسناد علمی مرتبط با مدیریت دانش که علاوه بر مدیریت دانش، یکـیاز کلیـدواژه هـای دیگـر آن سیسـتم هـای اطلاعـاتی اسـت. دسـتور دوم نیـز دسـتور اول را بـه پژوهشگران ایرانی محدود کرده است. برای هر یک از کلیدواژه هـا ، از سـاختار همـین دو دسـتوراستفاده شده است و فقط به جای کلیدواژه دوم، کلیدواژه مربوطه قرار داده می شود. شکل های 6 و 7 نتایج این دستورها را نمایش می دهند.

ناوریپاییز

شکل 6. پراس تفادهترین کلیدواژه های مدیریت دانش در پژوهش های دنیا

شکل 7. پراس تفادهترین کلیدو اژههای مدیریت دانش در پژوهش های ایران
پس از این که پراستفاده ترین کلیدواژه های مرتبط با حوزه مدیریت دانـش اسـتخراج شـدند ، میزان همکاری کلیدواژه و هم اشتراکی آنها نیز محاسبه م یشود. در ایـن مـاتریس هـم رخـدادیکلیدواژه ها که در آن 2500 داده از تقاطع 50 کلیدواژه به وجود آمده اسـ ت، میـزان نزدیکـی هـرکلیدواژه به کلیدواژه های دیگر را از لحاظ مفهومی مشخص میکند. با توجـه بـه ایـن مـاتریسهم رخدادی و با استفاده از نرم افزار R، گراف همکاری کلی دواژه ها ترسیم شد.

نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده

شکل 8. گراف هماشتراکی کلیدواژهها در پژ وهشهای مدیریت دانش
اکنون، خوشه بندی این کلیدواژه ها بر اساس نزدیکی به یکدیگر در این ماتریس امکـان پـذیرشده است. مهم ترین خروجی ای که این ماتریس دارد، ایـن اسـت کـه هـر یـک از پژوهشـگرانمدیریت دانش کـه در حـوزه خـاص و بـا کلیـدواژه هـای مشخصـی کـار مـی کننـد ، مـی تواننـد کلیدواژه های همکار با حوزه پژوهشی خود را بر اساس پژوهش های دنیـا پیـدا کننـد و وسـعت وغنای پژوهش های خود را افزایش دهند. پس از یک بار تشکیل ماتریس هم رخدادی، مهـم تـرینکلیدواژه ها استخراج و خوشه بندی شدند. در شکل زیر دسته بندی کلیدواژه را بهصورت خوشه های کوچک تر مشاهده میکنید. در این قسمت نیـز از روش خ وشـهبنـدی بخـش حـوزههـای علمـیاستفاده شده است. در این روش، ابتدا هر داده خوشه مجزایـی در نظـر گرفتـه مـی شـو د و طـی فرایندهای تکراری در هر مرحله، خوشه هایی که هماشتراکی بیشتری با یکـدیگر دارنـد ، ترکیـب می شوند تا در نهایت یک خوشه یا تعداد مشخصی خوشه حاصل شود. در این بخـش بـه منظـورخوشه بندی از الگوریتم خوشه بندی سلسل همراتبی متراکم شونده میانگین رابطه استفاده شده است.
شکل 9 نتیجه این خوشه بندی را به صورت نمودار دندوگرام به نمایش گذاشته است.

شکل 9. خوشه بندی کلیدواژه های مدیریت دانش در پژوهش های دنیا

جدول 6. مقایسه درصدی میزان پرداخت به کلیدواژه های مدیریت دانش در دنیا و ایران
دنیا ایران کلیدواژه ها دنیا ایران کلیدواژه ها
0/028 2/4 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 0/091 3/4 تعامل انسان و رایانه
0/028 2/8 نوآوری 0/059 5/3 مدیریت اطلاعات
0/026 4/3 تصمیم گیری 0/049 2/4 سیستم های اطلاعاتی
0/022 1/4 هوش مصنوعی 0/044 7/3 فناوری اطلاعات
0/021 2/8 مدیریت پروژه 0/043 4/7 صنعت
0/019 5/3 آموزش 0/038 4/9 اکتساب دانش
0/018 1/2 سیستم های یادگیری 0/036 1/6 معناشناسی
0/017 2 ارتباطات 0/036 1/8 انتقال دانش
0/017 2/4 آموزش الکترونیک 0/034 1/4 هستی شناسی
0/017 1/8 الگوریتم 0/034 2/8 بازیابی اطلاعات
0/015 1/2 واقعیت مجازی 0/033 6/5 جوامع و مؤسسه ها
0/015 1 تجارت الکترونیک 0/031 5/3 به اشتراک گذاری دانش
0/014 2/8 مدل های ریاضیاتی 0/029 3/4 داده کاوی

نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
مسئله بعدی که در این تحقیق ارزیابی شده است، یافتن کلیـدواژههـایی در زمینـه مـدیریتدانش است که پژوهش های ایرانی در مقایسه با پژوهش های دنیا کمتر بـه آن اشـاره کـرده انـد .
شناخت این کلیدواژه ها به پژوهشگران حوزه مدیریت دانـش کشـور کمـک مـی کنـد تـا بداننـدتحقیقات و پژوهش های حوزه مدیریت دانش در سراسر جهان به چه کلیدواژه هایی بیشـتر توجـهمی کنند و پژوهشگران ایرانی در مورد کدام کلیدواژه ها غفلت کرده انـد تـا بـرای افـزایش دانـشبیشتر بر آن تمرکز کنند. جدول 6 درصد پرداخت به این کلیدواژه ها را نشان می دهد.
نتیجه گیری
در پژوهش های مربوط به مدیریت دانش در سراسر جهان، بیشترین ارتباط مدیریت دانش با حیطه های علمی علوم کامپیوتر (5/32 درصد)، تجارت و مدیریت و حسابداری (5/14درصد)، علوم مهندسی (7/13 درصد)، علوم تصمیم گیری (6/12 درصد)، ریاضـیات (07/7 درصـد ) و علوم اجتماعی (63/6 درصد) بوده است؛ در حالی که در پژوهش هـای مربـوط بـه مـدیریتدانش در ایران، بیشترین ارتباط مدیریت دانش با حیطه های علمی علوم کامپیوتر، تجارت و مدیریت و حسابداری، علوم تصمیم گیری، مهندسی و علوم اجتماعی بوده است.
بیشترین کلیدواژه های همکار با مدیریت دانش در پژوهشهای سراسر جهان به ترتیب تعامل انسان و رایانه، مدیریت اطلاعات، مدیریت سیستم ها، فناوری اطلاعـات ، صـنعت ، اکتسـابدانش، سمانتیک، انتقال دانش، آنتولوژی و بازیابی اطلاعات اسـت؛ در حـالی کـه بیشـترینکلیدواژه های همکار با مدیریت دانش در پژوهشهای ایران، کلیدواژه های فناوری اطلاعات، آموزش، اشتراک دانش، مدیریت اطلاعات، اکتساب دانش، صنعت، تعامل انسـان بـا رایانـه، تصمیمگیری، مزیت رقابتی و داده کاوی است.
بیشترین درصد اختلاف میان پژوهش های سراسر جهان و ایران در حـوزه هـای مربـوط بـهعلوم کامپیوتر، علوم مهندسی و ریاضیات است.
بیشترین اختلاف درصد پژوهش های سراسـر جهـان و ایـران در کلیـدواژه هـای همکـار بـامدیریت دانش، کلیدواژه های مدیریت اطلاعات، صنعت، اکتسـاب دانـش، اشـتراک دانـش، تصمیم گیری است.

فهرست منابع
Alavi, M. & Leidner, D. (1999). Knowledge Management systems: issues, challenges and benefits. Communications of the Association for Information Systems, 1 (7)
Alexander, P.A., Schallert, D.L. & Hare, V.C. (1991). Coming to terms: How researchers in learning and literacy talk about knowledge. Review of Educa tional Research, 61(3), 315-343.
Amin, A., Bargach, S., Donegan, J. & Others. (2001). Building a Knowledge Sharing Culture. Oilfield Review, 13(1), 48-65.
Beckman, T. (1997). Methodology for Knowledge Management. In Harmza, M.H. (Eds), the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ASC 97, Banff, IASTED ACT Press, 29-32.
Bender, S. & Fish, A. (2000). The transfer of know ledge and the retention of expertise: the continuing need for global assignments. Journal of Knowledge Management, 4(2), 125-137.
Bellinger, Gene. “Mental Model Musings”. Systems Thinking Blog. Retrieved 18 April 2013.
Bhatt, G. D. (2001). Knowledge Management In Organizations: Examining The Interaction Between Technologies, Technique And People. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.
Bohn, R. E. (1994). Measuring and managing technological knowledge. Sloan Management Review, 26(1), 61-73.
Bounfour, A. (2003). The Management of Intangibles, the Organization’s Most Valuable Assets. Roudlege, London.
Chen C. M, Paul, R. G. (2001). Visualizing a knowledge domain’s intellectual structure. Computer, 34(3), 65-71.
Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Burlington: Elsevier Butter worth-Heinemann.
Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Davenport, T., DeLong, D. & Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
نقشهبرای پژوهش های مدیریتاستفاده
Garfield, E., & Small, H. (1989). Identifying the changing frontiers of science. Innovation at the Crossroads between Science and Technology. Available in:
http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/362/362.html.
Glossary of Thompson scientific terminology. (2008). The Thompson Corporation.
Grant, R.M. (1996). Toward knowledge based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(52), 109-122.
Gupta, J., Sharma, S. (2004). Creating Knowledge Based Organizations. Boston: Idea Group Publishing. ISBN 1-59140-163-1.
Hajorland, B. (1997). Information Seeking and Subject Representation:An ActivityTheoretical Approach toInformation Science. Westport: Greenwood Press. San Francisco.
Hood, W.W. & Wilson, C. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52 (2), 291–314.
Kock, N. & McQueen, R. (1998). Knowledge and information communication in organizations: an analysis of core, support and improvement process. Knowledge and Process Management, 5(1), 29-40.
Leydesdorff, L. & Milojevic, S. (2015). “Scientometrics” arXiv:1208.4566 (2013), forthcoming in: Lynch, M. (editor), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences subsection 85030.
Moya f, Vargas b, Herrero v, Chinchilla z,Corera e(2004). A new technique for building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories. Scientometrics , pp. 129-145.NewYork.
Nonaka, Ikujiro (1991). “The knowledge creating company”. Harvard Business Review 69 (6): 96–104.


پاسخ دهید