کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
استاد گروه مهندسی سیستم، تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهـران،ایران

تاریخ دریافت مقاله: 29/04/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/03/1396 نویسنده مسئول مقاله: سعید ناصحی مقدم
E-mail: sanameed@gmail.com
مقدمه
تئوری سیستم جهانی، بر وابستگی رفتار واحدهای ژئوپلتیک به ویژگی های سیستم محیط بر آنها به عنوان یک کلیـت دلالـت دارد. ایـن سیسـتم متشـکل از سـه موقعیـت سـاختاری: هسـته ای، شبه پیرامونی و پیرامونی به گونه ای است که: علی رغم اینکه موقعیت های هسته ای واجـد انسـجامدرونی هستند، موقعیت های پیرامونی مرتبط با موقعیت هـای هسـته ای و نـه خودشـان یـا سـایرموقعیت های پیرامونی هستند (والرستین، 1974- الف و ب، 1976). تحلیل موقعیتی و مدلسازی بلـوکی، بـه عنـوان زیرمجموعـه تحلیـل شـبکه اجتمـاعی، نقـش بسـزایی در تبیـین و تصـریح موقعیت های سه گانه ساختاری سیستم جهانی ایفا کرده اسـت و محققـان مختلـف بـا تعـاریف وروش های مختلف به شناسایی و مطالعه این موقعیت های ساختاری پرداختـه انـد . رویکـرد اغلـبمحققان در این زمینه، استفاده از مدل سازی بلوکی کلاسیک قطعی با تعاریف مختلف هم ارزی و مستقل از الگوی پیوند بین روابط شبکه بوده است. در پژوهش حاضر، ضمن طرح مشارکت هـایمحققان در زمینه پیوندسنجی روابط، این مشارکت ها در شبکه تجـارت و دیپلماسـی بـین المللـیبه کار گرفته شده و با توجه به این نتایج، به کمک روشی نو، ساختار مبتنی بر الگـوی پیونـد بـینتجارت و دیپلماسی از طریق مدل سازی بلوکی احتمالی جست وجو شده است. از این رو هـدف از اجرای این پژوهش، یافتن موقعیت های ساختاری متمایز برحسـب الگـوی پیونـد بـین تجـارت ودیپلماسی است. اجرای روش روی داده های واقعی و نسبتاً جدید و ارائه تصویر نو از ساختار روابط بین الملل که موجد ویژگی های شایان توجهی برای کشورها میشود، از نوآوری هـای اصـلی ایـنپژوهش است. پژوهش حاضر مبتنی بر تجمیع داده های تجارت بین الملل صندوق بین المللی پول از 1994 تا 2008 و داده تبادلات دیپلماتیک از کتاب سال جهان اروپا 12009 است.
پیشینه پژوهش
در پیشینه نظری، ابتدا به مرور مشارکتهای عمـد ه محققـان در توسـع ه تحلیـل پیونـد پرداختـهمی شود؛ سپس مشارکت ها ی مرتبط با کاربردهـای تحلیـل شـبکه اجتمـاعی بـه ویـژه در زمینـ ه ساختاریابی در سیستم جهانی مطرح خواهد شد.
پیشینه نظری پژوهش
تحلیل پیوند بین روابط در شبکه های چند رابطه ای، از همان مراحـل آغـاز رشـد تحلیـل شـبکه اجتماعی، ب هعنوان موضوع شایان توجه، مطرح بوده است. اولین تحقیق در ایـن زمینـه را کتـز و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Europa World Year Book 2009
پاول (1953) انجام دادند. آنها در کار خود برای سنجش میزان تطابق1 بین دو مـاتریس بـاینرییک شاخص تعریف کردند. فرض کنید X و Y دو ماتریس مبین دو رابطه باشند، شاخص کتـز وپاول که با Γ نمایش داده می شود، واجد سه ویژگی زیر است:
اگر X و Y مستقل از هم باشند، Γ مساوی صفر است.
اگر رخداد Y بهطور دقیق از رخداد Xپیروی کند، Γ مساوی یک است.
Γ بهوسیله تابع خطی از تعداد هم رخدادی ها در دو ماتریس رابطه، برآورد می شود.
کتز و پاول شاخص متضمن سه ویژگی فوق را به صورت رابطه 1 فرمول بندی کردند.
1
رابطه 1) −(1−)=Γ

جایی که تعداد هم رخدادی ها و و به ترتیب تعداد 1ها در مـاتریس رابطـه X و ماتریس رابطه Y و

تعداد صفرها در رابطه Y است. این شاخص یکی از ماتریس ها را وابسته و دیگری را مستقل فرض می کند. از این رو شاخص متقارنی نیست. هابرت و بیکر (1978) برای متغیرهای رابطه ای مستقل و وابسته، رابطه ای رگرسیونی در نظر می گیرند و از ضریب همبستگی بین دو متغیر به عنوان ضریب تطابق یا هم رخدادی2 استفاده می کنند. مزیت کار هـابرت و بیکـر، امکان به کارگیری در داده های پیوسته است. در واقع، شاخص تطابق کتز و پـاول (1953) توسـطهابرت و بیکر به ضریب همبستگی تبدیل میشود؛ یعنی داریم:
رابطه 2) ≤≠≤1;+=رابطه 3)

رابطه 4)

رابطه 5)
Γ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Conformity
Concordance
به بیان بهتر، به منظور استخراج میزان تطابق بین دو ماتریس، هابرت و بیکر ابتدا یـک مـدلرگرسیون خطی به داده های برداری شده دو ماتریس رابطه X و Y بـرازش مـی دهنـد؛ سـپس ازضریب رگرسیون برآمده از این برازش، به عنوان ضریب تطابق دو رابطه اسـتفاده مـی کننـد . کـاربنیادین فینبرگ، مـایر و وسـرمن (1985) در تبیـین و تعریـف دو اثـر چنـدگانگی 1 و مبادلـه 2 از مهم ترین مشارکت ها در زمینه مطالعه آماری در محیط های چند رابطه ای است. در یک شبکه دو رابطه ای، چندگانگی به معنای انتخاب های همزمان و هـمرخـداد در دو رابطـه اسـت؛ یعنـی اگـرکنشگری در یک رابطه کنشگر دیگر را انتخاب کند، به این انتخاب در رابطـ ه دوم هـم گـرایشدارد. مبادله به معنای انتخاب شدن در رابطه ای حین انتخاب در رابطه دیگر اسـت . یعنـی کنشـگرانتخاب کننده در یک رابطه، به انتخاب شدن در رابطـ ه دیگـر تمایـل دارد. دوسـویگی 3 بـه م عنـای انتخاب های دوسویه در هر رابطه مفروض است. فینبرگ و همکـاران ش (1985) در شـکل 3 مقالـه خود به تبیین حالات مختلف متصور بین دو کنشگر پرداختند. یعنی برحسب تعداد کمان های بین دو کنشگر، پنج کلاس مطابق جدول 1 برای یک زوج کنشگر حاضر در دو رابطه شناسایی کردند.
جدول 1. دسته بندی حالات مختلف یک زوج کنشگر در محیط دو رابطه ای
نوع تعداد بند
کاملاً تهی 0
تک انتخاب 1
⟶ مبادله چندگانگی دوسویگی در یک رابطه 2
دوسویگی مشروط 3
دوسویگی کامل 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Multiplexity
Exchange
Mutuality
یعنی در محیط دو رابطه ای بین دو کنشگر مفروض، پنج حالت متصور است:
عدم انتخاب در هر دو رابطه
وقوع فقط یک انتخاب
وقوع دو انتخاب: دوسویه تک رابطه ای، انتخـاب هـا ی چندگانـ ه دو رابطـه ای و تبـادلانتخاب ها در دو رابطه
وقوع سه انتخاب: دوسویگی مشروط
وقوع چهار انتخاب: دوسویگی کامل
وسرمن (1987) با مرور کار کتز و پاول و هابرت و بیکر، ضمن تشریح آنها متذکر می شود که استفاده از رگرسیون به عنوان ضریب تطابق، بدون کنترل آماری سـایر ویژگـی هـای کمـی یـکرابطه در قالب یک مدل، می تواند به بـروز همبسـتگی مصـنوعی منجـر شـود . از ایـن رو بـرای نخستینبار وی به تعمیم اولین کلاس از مدلهای گراف تصادفی نمایی1، مدل 1p، به محـیط دو رابطه ای در راستای سنجش آثار چندگانگی، مبادله و دو سویگی می پردازد؛ اگرچه فرض استقلال دو رابطه مفروض توسط وسرمن، چالش انگیز است. رویکـرد دیگـر در تحلیـل پیونـد، اسـتفاده از آزمونهای جایگشتی2 منتل (1967) است. اگرچه آزمون منتل در اصل بـرای اسـتنتاج آمـاری از همرخدادی زمانی و مکانی بیماری ها بود، ولیکن به عنوان رویه کلی در استنتاج مقایسه گراف هـااستفاده می شود. در این آزمون، در حالی که یک ماتریس با استفاده از جایگشتی تصادفی بازآرایی می شود، دیگری ثابت نگه داشته شده و ضریب رگرسیون بین ماتریس ثابت و ماتریس جایگشـتداده شده ثبت می شود، این رویه به تعداد مناسبی تکرار می شود؛ سپس با استفاده از ایـن مقـادیرثبت شده، توزیع تجربی برای جایگشت ها بهدست می آید که قابـل اسـتفاده در آزمـون معنـاداریاست. رویه تخصیص درجه دوم3 بهعنوان توسـعه ای بـر آزمـون منتـل توسـط هـابرت و شـولتز (1976) مطرح شد. کرکهارد (1988) تأکید دارد که فرض استقلال عناصر ماتریس رابطه از هـمکه اساس تحلیل های رگرسیونی است، جای تردید دارد و عبارت خطا در رگرسیون خطـی واجـددرجاتی از خودهمبستگی4 است. وی تأکید میکنـد کـه اسـتفاده از رویـه هـایGLS در بـرآوردنااریب پارامترهای خودهمبسته امکانپـذیر نیسـت، از ایـن رو نشـان مـی دهـد اسـتفاده از رویـه تخصیص درجه دوم به کنترل خطای نـوع اول و بـرآورد نااریـب پارامترهـای رگرسـیونی منجـرمی شود. با وجود این، وی متذکر می شود که برآورد پارامتر به وسیله رویـه تخصـیص درجـه دوم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Exponential random graph model
Permutation test
Quadratic Assignment Procedure
Autocorrelation
هنگامی که نسبت تعداد متغیرهای رابطه ای به تعداد کنشگرها بزرگ باشـد، اریـب خواهـد بـود. بنابراین در رگرسیون چند متغیره، استفاده از رویه تخصیص درجه دوم باید با توجه به نسبت تعداد روابط به تعداد کنشگرها صورت گیرد. به منظور غلبـه بـر مشـکل هـم خطـی، دکـر، کرکهـارد واسنیجدرز (2003) روش جدیدی برای برآورد اریب پارامترها پیشنهاد دادند کـه رویـه تخصـیصدرجه دوم را در رگرسیون چندمتغیری هم معتبـر مـی سـاخت . پایـداری در برابـر خودهمبسـتگیسطری، ستونی و بلوکی، رویه تخصیص درجه دوم را به رویکرد غالبی در مقایسه گرافـی مبـدلکرده است؛ اگرچه لحاظ پیوند بین روابط در دل یک مدل آماری پیش تر در کار وسـرمن (1987) و پاتیسون و وسرمن (1999) آمده بود. مدل جایگشتی باتس (2007) کـه تلفیقـی از مـدل هـاینمایی گراف های تصادفی و رویه تخصیص درجه دوم است، به داده های گسسته محدود نیست و در محیط های چند رابطه ای برای استنتاج درباره قوت پیوند روابط قابل استفاده است. در این مدل که باتس آن را مدل نمایی جایگشت گرافی تصادفی1 نامیده است، به وسیله یک الگوریتم تعویض دوگانه ای متروپلیس، یک توزیع نمایی به مجموعـ ه بردارهـای جایگشـتی کـه آمـاره بسـنده ای مساوی مجموع حاصل ضرب عناصر دو ماتریس رابطه مفروض دارند، نسبت داده می شـود . اگـرX و Y دو ماتریس رابطه متناظر با دو رابطه متمایز روی مجموعه کنشگرهای N باشـند؛ بـاتسیک توزیع از خانواده نمایی به هر بردار جایگشت در نظر می گیرد (رابطه 6).
رابطه 6) (,)( ) .(,,)= (,,| )
جایی که (,) ثابت نرمالسازی است و مسـاوی مقـدار صـورت اسـت کـه روی همـه جایگشت های ممکن جمع زده می شود؛ پارامتر مبـین میـزان قـوت پیونـد بـین دو مـاتریس و ( , , )آماره بسنده مساوی مجموع عناصر حاصل ضرب دو ماتریس تحـت جایگشـت
است. از آنجا که مقدار این ثابت نرمال سازی نامعلوم اسـت، بـا اسـتفاده از شـبیه سـازی زنجیـره مارکفی، تعدادی جایگشت تصادفی شبیه سازی می شـود و بـا اسـتفاده از جامعـه حاصـل از ایـنشبیه سازی، ثابت نرمال سازی برآورد می شود. در گام بعد برآورد اولیه که در گـام قبـل بـرایشبیه سازی استفاده شده بود، به منظور برآورد درستنمایی بیشینه2 بهبود داده می شود. از آنجـا کـهاین مدل وابسته به مقدار برآورد اولیه پـارامتر اسـت، بـاتس بـرآورد شـبه درسـتنمایی بیشـینه3 را بهعنوان برآورد اولیه پیشنهاد می دهد؛ هرچند لزوماً برآورد شبه درستنمایی بیشینه، بهترین بـرآورداولیه نیست. به منظور برآورد واریانس پارامتر برآورد شده، دو روش استفاده از نمونه های برآمـده از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Exponetial Random Graph Permutation (ERGP)
Maximum Likelihooh Estimation (MLE)
Maximum Pseudo Likelihood Estimation (MPLE)
شبیه سازی مونت کارلو زنجیره مارکفی یا استفاده از هسین ثابت نرمـال سـازی در نقطـه بـرآورددرستنمایی بیشینه، پیشنهاد شده است؛ اما به نظـر مـی رسـد در پیـاده سـازی بسـته نـرم افـزاریnetperm از هسین ثابت نرمال سازی استفاده شده اسـت ؛ هرچنـد روش اسـتفاده از نمونـه هـایبرآمده از شبیه سازی مونت کارلو زنجیره مارکفی به لحاظ محاسـبات ، سـنگین و زمـان بـر اسـت. روش یاد شده توسط خـود کـارتر بـاتس در بسـته نـرم افـزاری netperm تحـتR.2.11.1 در چارچوب بسته نرم افزاری Statnet دانشکده آمار دانشگاه واشنگتن پیاده سازی شده است.
پیشینه تجربی پژوهش
تحلیل شبکه اجتماعی در مجموعه متنوعی از مسائل دنیای واقعی کاربرد دارد. علاوه بـر مطالعـه روابط بین الملل، تحلیـل شـبکه وابسـتگی 1 هـم نویسـندگی2 (عباسـی، آلـتمن و حسـین 2011؛ رضایی نور، لسانی، زکی زاده و صفامجید، 1393؛ مردانـی و مردانـی، 1395)، بررسـی آثـار شـبکه اجتماعی (جلالی و مهدیزاده، 1395؛ ایرانی و حقیقی، 1392) و کشف برتری و تمـایز در سـطحکنشگری و گروهی (تیکس و کوسترس، 2011؛ شارا، سینگ، گتور و مـان ، 2012 ؛ کاتسـاروس،دیموکاس و تاسیولاس، 2012) تنها نمونههایی از این کاربردهاست.
تئوری سیستم جهانی، بر وابستگی رفتار واحدهای ژئوپلتیک، به ویژگی های سیستم محیط بر آنها به عنوان یک کلیت دلالت دارد. این سیستم متشـکل از سـه موقعیـت سـاختاری: هسـته ای، شبه پیرامونی و پیرامونی به گونه ای است که: علی رغم اینکه موقعیت های هسته ای واجـد انسـجامدرونی هستند، موقعیت های پیرامونی مرتبط با موقعیت هـای هسـته ای و نـه خودشـان یـا سـایرموقعیت های پیرامونی هستند. اگرچه این تئوری ها طرح کیفی دارند، مطالعات کمی کننده آنهـا دردرک بهتر این تئوری ها مؤثر بوده است. برای نخستین بار، اسنایدر و کیک (1979) از مدل سـازی بلوکی برای تصریح و تدقیق این موقعیت های هسته ای/ پیرامونی استفاده کردند. آنها نشان دادند آموزش و عضویت در این موقعیـت هـای سـاختاری بـر درآمـد سـرانه ملـی تـأثیر دارد. در واقـعکشورهای عضو موقعیت های مرکزی، ضمن برخورداری از سطح آموزش بالا، واجد درآمد سـرانه زیادی هستند. بولن (1983) دستهبندی اشتباه شش کشور در تحقیق اسنایدر و کیک را گـزارشکرد و نشان داد عضویت در موقعیت غیرهسته ای، بر وضـعیت دموکراسـی تـأثیر منفـی دارد؛ در حالی که توسعه اقتصادی بر وضعیت دموکراسی تأثیری مثبتی میگذارد. نمـث و اسـمیت ضـمنانتقاد به تحقیق اسنایدر و کیک به سبب عدم شمول عناصر کلیدی تئوریهای سیستم جهانی، با استفاده از دادههای شـبک ه تجـارت بـین الملـل و لحـاظ متغیرهـای غیررابطـه ای درآمـد سـرانه،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Affiliation network
Co-authorship
مرگ ومیر کودکان1، مصرف انرژی و ضریب جینی، نشان دادند عضـویت در موقعیـت سـاختاریاقتصادی بر این متغیرها تأثیر دارند. پیکاک، هوور و کیلیان (1988) طی مطالعه داده های تجاری بین سال های 1950 تا 1980، نشان دادند در موقعیت های هسته ای، همگرایی برحسـب کـاهشنابرابری و در موقعیت های غیرهسته ای، واگرایی برحسب افزایش نابرابری حاکم اسـت . تغییـراتساختار اقتصاد بین الملل در بازه 1960 تـا 1980 در کـار اسـمیت و وایـت (1992) تحلیـل شـد .
اسمیت و وایت به جای هم ارزی ساختاری و الگوریتم CONCOR که پیش تر توسـط اسـنایدر وکیک و نمث و اسمیت برای استخراج بردار افراز کشورها به موقعیت های ساختاری استفاده شـدهبود، از هم ارزی منظم2 که کلیتر از هم ارزی ساختاری است و الگوریتم REGE استفاده کردند و به مطالعه تغییرات عضویت کشورها در موقعیت های سه گان ه هسته ای، شبه پیرامـونی و پیرامـونی پرداختند. با طرح مفهوم نقش3 وینشـیپ و منـدل (1983) و بیـان وجـوه برتـری آن بـه مفهـومموقعیت، ون رسم (1996) بـا طراحـی شـاخص متفـاوت بـا ایـده اولیـه وینشـیپ و منـدل، بـهخوشه بندی کشورها اقدام می کند. با توجه به وجود 16 حالت سهگانه متمایز برای هر سه کنشگر مفروض (هولند و لینهارد، 1971) در یک رابطه جهـت دار، ایـن شـاخص در واقـع مبـین فاصـله اقلیدسی بین فراوانی الگوهای سه گانه ای4 است که دو کنشگر مفروض روی همه روابـط موجـوددر شبکه حضور دارند. بدین ترتیب، کشورهایی که الگوهای سهگانه نزدیک به هم دارند، در یک کلاس هم ارزی که ون رسم آن را هم ارزی نقشی می نامد، قرار مـیگیرنـد . سـاکس ، ونترسـکا ویوزی (2001) با استفاده از مفهوم حفرههای ساختاری (برت، 1992) و سـرمای ه اجتمـاعی (بـرت،1997) مطرح شده توسط رونالد برت، به تعریف یک شاخص استقلال سـاختاری بـرای کشـورها اقدام می کنند و با استفاده از آن نشان می دهند استقلال ساختاری می تواند اثر مثبتی بـر اقتصـادکشورها داشته باشد. هافنر برتون، کوهلر و مونت گومری (2009)، ضمن مرور کاربردهای تحلیل شبکه در مطالعات روابط بین الملل، تأکید دارند که تکنیک های تحلیل شبکه با تعریف انواع جدید قدرت شبکه ای، دیدگاه های سنتی از قدرت5 در روابط بین الملل را به چالش کشیده اند.
در مشارکت های یاد شده، استخراج ساختار روابط از طریـق مـدل سـازی بلـوکی بـا تعـاریفمختلف هم ارزی صورت گرفته است و بدون لحاظ مفروضات تصادفی بودن، مـدل بـه اصـطلاح بلوکی قطعی و نه احتمالی، ارائه شده است. علاوه بر این، بردار افـراز کشـورها بـه موقعیـتهـایساختاری، مستقل از پیوند بین روابط یک شبکه صورت گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Child mortality
Regular equivalence
Role
Triad patterns
Power
مدل مفهومی
استخراج ساختار اجتماعی هر شبکه، تحلیـل مـوقعیتی1 خوانـده مـیشـود . در تحلیـل مـوقعیتیکنشگرها به کلاس های هم ارزی به نام موقعیت ها، اختصاص داده مـی شـوند و شـبکه اصـلی ازکنشگرها همراه با تمام ارتباطات، به شبکه ای از موقعیت ها و ارتباطات بین این موقعیت ها تقلیـلداده می شود. ساختار شبکه تقلیل یافته به سادگی تحلیل و تعبیر می شود. عمل کاهش بعد شـبک ه کنشگرها به موقعیت ها، مدل سازی بلوکی2 نامیده میشود و شامل دو جزء اصلی افراز کنشـگرها به موقعیت ها و تصریح و تعیین روابط بین این موقعیت هاست. با وجود ارائـه تعـاریف مختلـف ازهم ارزی، هم ارزی ساختاری به عنوان مبنای نظری استخراج موقعیت های ساختاری در یک شبکه مفروض، بیشتر به اجماع و اقبال محققان رسیده است (وسرمن و فاست، 1994). بنـا بـه تعریـفلورین و وایت (1971)، دو کنشگر زمانی هم ارز ساختاری تلقی می شوند که بندهای یکسـانی از/ به دیگر کنشگرها داشته باشند. تعیین روابط بین موقعیت ها در مدل سازی بلوکی، به وسیله جدول چگالی، ماتریس تصویر یا گراف کاهیده انجام می شود. در جدول چگالی، هر عنصر مبین احتمال وقوع بند (میانگین تعدادبندها) از موقعیت سطری بـه موقعیـت سـتونی اسـت؛ مـاتریس تصـویر،باینری شده جدول چگالی به وسیله یک حد آستانه معقول (نظیـر چگـالی رابطـه اصـلی ) اسـت وگراف کاهیده، شکل گرافی ماتریس تصویر است. تعیین ترتیب این دو جزء، مـدل سـازی بلـوکیکلاسیک را از مدل سازی بلوکی تعمیم یافته متمایز می کند. در حالی کـه در مـدل سـازی بلـوکیکلاسیک، ابتدا با استفاده از یک خوشه بندی روی فاصله مبتنی بر یک تعریف هم ارزی مفـروضکنشگرها از هم، تابع افراز کنشگرها به موقعیتهـا مشـخص شـده ، سـپس روابـط بـین و درونموقعیت ها به عنوان ساختار اجتماعی تعیین می شود؛ مدل سازی بلوکی تعمیم یافتـه بـا اسـتفاده از نوعی رویه جست وجوی محلی به دنبال یافتن بردار افراز متضمن کمتـرین خطـا از یـک سـاختاراجتماعی پیش فرض است (دورین، باتاجلج و فرلیگوج، 2005). این رویکرد مسـتقیم مـدل سـازی بلوکی تعمیم یافته، به دلیل بی نیاز بودن به تعریف هم ارزی و بهینه یـابی ، بـر مـدل سـازی بلـوکیکلاسیک برتری دارد، اما به دلیل استفاده از رویه جست وجوی محلی برای یـافتن بهتـرین بـردارافراز ت أمینکننده کمترین خطا از ساختار از پیش معلوم، در شبکههای بزرگ تر از 100 گره بسـیار زمان بر است؛ ضمن آن که به تعیین ساختار اجتماعی بـه عنـوان ورودی نیـاز دارد . از ایـن رو، در مواردی که این ساختار به هر دلیلی نـامعلوم باشـد، کـاربردی نیسـت. از آنجـا کـه در داده هـایپژوهش حاضر، شبکه ای متشکل از دو رابطه تجارت و دیپلماسی بین 173 کشـور جهـان احصـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Positional analysis
Blockmodeling
شده است و هدف اسـتخراج سـاختار متضـمن الگـوی پیونـد بـین تجـارت و دیپلماسـی اسـت،مدل سازی بلوکی تعمیم یافته موضوعیت نداشته و غیرکـاربردی اسـت. از سـویی، رویکـرد کلـیمحققان در مدل سازی بلوکی احتمالی، بعد از مشارکت اندرسون، وسـرمن و فاسـت (1992)، بـررویه های یافتن درستنمایی بیشینه1 متکی هستند، این رویه ها به لحاظ محاسباتی زمان برنـد و درشبکه های چند رابطه ای بزرگ همچون شبکه تجارت و دیپلماسی بین الملـل ، کـاربردی نیسـتند.
تجربه اتخاذ این رویه ها نظیر مدل بلوکی احتمالی اسنیجدرز پیاده سازی شده در ماژول BLOCK بسته نرم افزاریStOCNET (نویکی و اسنیجدرز، 1997 و 2001) به همگرایی منجر نشد و مدل بلوکی احتمالی هندکوک، رافتری و تانتروم (2007) در بسته نرم افـزاریlatentnet پـس از سـهروز اجرا در پیکـره بنـدی (CPU:Intel Core 2 Duo T7100 1.8 GHz |RAM Memory:
2048 MB) به همگرایی نرسید و پاسـخی بـه دسـت نیامـد. از ایـن رو، مـدل بلـوکی احتمـالیاندرسون و همکارانش، تنها روش صرفه جویانه مدل سازی بلوکی احتمالی است که در شبکه چند رابطه ای تجارت و دیپلماسی بـین الملـل کـاربردی، تعبیرپـذیر و واجـد مفهـوم اسـت. مشـارکتاندرسون و همکارانش، مبتنی بر اولین کلاس نمایی از گرافهای تصـادفی اسـت و در آن بـرایبنای مدل بلوکی احتمالی، از خوشهبندی بر اساس پارامترهای مدل 1p برازش شده بـه داده هـایرابطه ای استفاده می شود و خوشه بندی K-means توسط اندرسون و همکارانش به کارگرفته شده است. این روش امکان استفاده در محیطهای چند رابطه ای را فراهم می کنـد کـه از مزیـت هـایروش اندرسون و همکارانش به شمار می رود. از این رو برای درک بهتر به تعریـف مـدل 1p نیـازداریم.
مدل 1p هولند و لینهارد
در ادبیات موضوعی تحلیل شبکه اجتماعی، اولین کلاس از مدلهای نمایی گرافهای تصـادفیمدل 1p ، نخستین بار توسط هولند و لینهارد (1981) معرفی شد. در مدل احتمالی 1p، رخـداد هـردوگانه، مستقل از سایر دوگانه ها تلقی می شود. احتمال رخداد هر دوگانه مفروض، به صورت رابطه 7 است.
رابطه 7) + ++=,=log
++ ++
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maximum likelihood Estimation
در این رابطه، دوگانه متشکل از دو کنشگر i وj به همراه تمام بندهای ممکن بین آنهـا؛ α ها پارمترهای معاشرت پذیری1؛ ها پارامترهای محبوبیت2؛ پارامتر تقابـل 3؛ پـارامترانتخاب کلی4 و ها الزامات ریاضیاتی هستند. حال با اسـتفاده از اصـل اسـتقلال دوگانـه ای برای تابع احتمال کل شبکه داریم:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رابطه 8) = == ( )
در پژوهش حاضر به منظور برازش مدل از بسـت ه نـرم افـزاریStOCNET بـوئر ، هویسـمن،اسنیجدرز، ویچرز و زگلینک (2006) استفاده شده است.
ارزیابی برازندگی مدل بلوکی
از آنجا که هر مدل بلوکی دربردارنده نظریه ای درباره ساختار اجتماعی است، واجد قابلیت بـرآوردبندهای رابطهای است. از این رو، مدل بلوکی ای که بـرآورد نزدیکـی بـه مقـدار واقعـی بنـدهایرابطه ای تولید کند، مدل بلوکی بهتری است. این تعبیر بهتر بودن، معادل برازندهتـر بـودن اسـتکه با آمارههایی نظیر نسبت درستنمایی لگاریتمی،2G ، سنجیده میشود. این آمـاره در مشـارکتاندرسون و همکاران به عنوان شاخص منعکسکننده میزان فقدان برازش استفاده شده اسـت و در پژوهش حاضر هم به عنوان شاخص ارزیابی نیکویی برازش استفاده میشود.
مدل بلوکی احتمالی برازنده
به دلیل دست نیافتن به جواب یکتـا توسـط الگـوریتمK-means (هارتیگـان ، 1975) بـه اعمـالتوسعه ای بر مشارکت اندرسون و همکاران برای انتخاب بردار افراز بهینه نیـاز داریـم. بـه منظـورانجام این توسعه بردار واجد کمینه مقدار آماره 2G در بین اجراهای متعدد K-means را به عنـوان برازنده ترین بردار افراز کنشگرها به موقعیت ها اختیار می کنیم و مدل بلوکی مبتنی بر ایـن بـردارافراز را مدل بلوکی احتمالی برازنده می نامیم. شبه کد مـدلسـازی احتمـالی برازنـده در شـکل 1 فراهم آمده و تحت R پیاده سازی شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Expansiveness
Popularity
Reciprocity
Overall choice effect
تبادلروابطدیپلماتیک

شکل 1. شبهکد مدل سازی بلوکی برازنده

روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر ابتدا به سنجش پیوند بین تجارت و دیپلماسی پرداخته شده اسـت . نتـایج ایـنسنجش در آزمـون جایگشـتیQAP بـهوسـیله دسـتور netlm بسـته ن ـرمافـزاری sna و مـدلجایگشتی باتس در بسته نر مافزاری 0.2netperm تحتR2.11.1. به بوته آزمون گذاشته شـدهاست؛ سپس با استفاده از ماژول 2p بسته نرمافزاری StOCNET(بوئر و همکاران، 2006)، مدل 1p به ماتریس حاصل ضرب دو مـاتریس تجـارت و دیپلماسـی/ ترانهـاد ه دیپلماسـی، بـه منظـوردسـتیابی بـه پارامترهـای آلفـا و بتـای چنـدگانگی/ تبـادل، بـرازش داده و سـپس پارامترهـای برازش شده، به عنوان ورودی الگوریتم مدل بلوکی احتمالی برازنـده مولـد مـدل بلـوکی احتمـالیبرازنده چندگانگی و تبادل است. با هدف ایجاد امکان مقایسه، بردار افراز تجارت و دیپلماسی کـهمولد مدل بلوکی احتمالی برازنده تجارت و دیپلماسی است، با استفاده از پارامتر آلفا و بتای مدل 1p برازش شده به دو ماتریس تجارت و دیپلماسی، بعنوان ورودی الگوریتم مدل بلـوکی احتمـالیبرازنده، ب هدست میآید.
یافتههای پژوهش
حال نتایج سنجش پیوند بین تجارت و دیپلماسی و استخراج ساختار مبتنی بر این پیونـد تشـریحمی شود.

سنجش پیوند بین تجارت و دیپلماسی
نتایج محاسبات مربوط به شاخص های کتز و پاول و هابرت و بیکـر در جـدول 2 تلخـیص شـدهاست. همان طور که از جدول 2 و شـاخص کتـز و پـاول پیداسـت، تبعیـت تجـارت از دیپلماسـیمحتمل تر است و هم رخدادی تجارت و دیپلماسی به گواهی شاخص هـابرت و بیکـر هـم نـاچیزنبوده و محتمل است.
جدول 2. شاخص های تطابق دیپلماسی و تجارت
Γ⟵= 0/803 شاخص انطباق کتز و پاول (1953)
Γ⟵= 0/391 شاخص انطباق کتز و پاول (1953)
Γ= ⟵= 0/56 شاخص انطباق هابرت و بیکر (1978)

حال برای ارزیابی آماری از رویه های رگرسیون QAP با تعداد جایگشـت 100,000 اسـتفادهمی کنیم. با توجه به نتایج جدول 3 برآورد پارامترهـای رگرسـیون مـاتریس رابطـه تجـارت رویماتریس رابطه (ترانهاده) دیپلماسی، نمی تواند ناچیز یا تصادفی تلقی شـود ، از ایـن رو پیونـد بـینتجارت و دیپلماسی/ ترانهاده دیپلماسی که مبین اثر چندگانگی/ تبادل اسـت نـاچیز یـا تصـادفینیست.
جدول3. نتایج آزمون معناداری رگرسیون تجارت روی دیپلماسی با استفاده از آزمون جایگشتی QAP
Coefficients Estimate Pr(<=b) Pr(>=b) Pr(>=|b|) Significance
(intercept) 0.2635898 1 0 0 ***
Diplomacy 0.6248445 1 0 0 ***
Residual standard error: 0.4103 on 29754 degrees of freedom
33528-67048

F-statistic= 1.364e+04 on 1 and 29754 degrees of freedom, p-value= 0
Multiple R-squared: 0.3143 Adjusted R-squared: 0.3142
Coefficients Estimate Pr(<=b) Pr(>=b) Pr(>=|b|) Significance
(intercept) 0.2628060 1 0 0 ***
DiplomacyTr 0.6277357 1 0 0 ***
Residual standard error: 0.4095 on 29754 degrees of freedom
24384-67047

F-statistic= 1.382e+04 on 1 and 29754 degrees of freedom, p-value= 0
Multiple R-squared: 0.3172 Adjusted R-squared: 0.3171

از آنجا که پارامتر مدل جایگشتی باتس در داده های صفر و یک مقداری نزدیک بـه ضـریبرگرسیون تولید می کند، برای حصول همگرایـی از ضـریب رگرسـیون بـین مـاتریس تجـارت و(ترانهاده) دیپلماسی به عنوان برآورد اولیه پارامتر استفاده شده است. نتایج برازش مدل جایگشـتیباتس از خروجی بسته نرم افزاری netperm0.2، در جدول 4 تلخیص شده است و نتـایج آزمـونQAP را تأیید می کند و بر معناداری آثار چندگانگی و تبادل صحه میگذارد.

جدول 4. نتایج آزمون معناداری مدل جایگشتی باتس
Multiplexity Effect Standard Error P(>|Z|)
Trade ×Diplomacy 0.3719841 0.5201 0.031006 0.000**
Goodness of Fit Log-Likelihood DF AIC
-455.9978 1 913.9956
Exchange Effect Standard Error P(>|Z|)
Trade ×DiplomacyTr 0.382485 0.5112 0.03130892 0.000**
Goodness of Fit Log-Likelihood DF AIC
-403.9092 1 809.8183

ساختار پیوند مبنا در تجارت و دیپلماسی بین الملل
در نتیجه 100,000 بار اجرای الگوریتم K-means در چارچوب الگـوریتم مـدل بلـوکی برازنـده،580 بردار افراز متمایز به دست آمد که همگی کاندیـد بنـای مـدل بلـوکی احتمـالی اندرسـون وهمکاران، هستند؛ اما از میان آنها بردار افراز تنظیم شده در جدول 5 با آماره 28482 = 2G واجـدکمترین میزان فقدان برازش است. از این رو توسعه پیشنهادی ما در قالب مدل بلـوکی احتمـالیبرازنده، نقش مؤثری در ابهام زدایی از مشارکت اندرسون و همکاران ایفا کرده است. نکته کلیدی حائز اهمیت این است که علاوه بر دلایل ذکرشده در بخش مـدل مفهـومی، در پشـتیبانی ایـده به کارگیری مشارکت اندرسون و همکاران، تجربه ما در بهینه سازی زمان بـر آمـاره 2G بـه وسـیله الگوریتم های متاهیوریستیک مختلف نظیر الگوریتم ژنتیـک، جسـت وجـو ی همسـایگی متغیـر و الگوریتم جست وجوی فاخته، نشان می دهد در داده هـای روابـط تجـاری و دیپلماسـی حـداکثر 5 درصد نسبت به مدل بلوکی احتمالی برازنـد ه چنـدگانگی و تبـادل، در برازنـدگی بهبـود حاصـلمی شود و این به معنی حصول پاسخ نزدیک به پاسخ بهینه در زمانی بهشدت صرفهجویانه توسط مدل بلوکی احتمالی برازنده است.
جدول5. بردار افراز کشورها به موقعیت ها
اعضا ردیف
انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، آلمان، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، هند، بلژیک 1
تآرژان ین، اتریش، ناسپا یا، ئاسرا یل، اندونزی، ایران، آفریقای جنوبی، برزیل، پاکستان، پرتغال، ترکیه، سوئد، سوئیس، عربستان، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مالزی، مجارستان، مراکش، مصـر، مکز یـک ، هلند، یونان 2
اسلواکی، اکراین، الجزایر، ایرلند، بلغارستان، پرو، تایلند، تـونس، چـک، دانمـارک، رومـانی، شـ یلی، فنلانـد،فیلیپین، کرواسی، کوبا، کویت، لبنان، لیبی، نیجریه، ونزوئلا 3
اتیوپی، اردن، استرالیا، امارات متحده عربی، سنگاپور، سنگال، سوریه، قزاقستان، کلمبیا، نک یا، ویتنام 4
ازبکستان، اوگاندا، بحرین، تاجیکستان، تانزانیا، ترکمنستان، ترینیدادوتوباگو، ئجاما یکا، بزام یا، زیمباوه، ساحل عاج، صربستان، عمان، کامبوج، کامرون، گابن، لوکزامبورگ، موزامبیک 5
اروگوئه، استونی، اسلونی، افغانستان، اکوادور، السالوادور، آذربایجان، آلبـا نی، برونئـ ی، بـلاروس، بـنگلادش،بوسنی وهرزگوین، بولیوی، پاراگوئه، پاناما، جمهـور ی دمکراتیـک کنگـو، دومینـیکن ، زلانـدنو، سـریلانکا، سودان، عراق، غنا، قبرس، قرقیزستان، قطر، کاستاریکا، کـره شـمالی، گرجسـتان ، گواتمـالا، گ ینـه ، لاتویـا ، لیتوانی، مالت، مقدونیه، مولدوا، میانمار، نیکاراگوئه، هندوراس، یمن 6
ایسلند، آفریقای مرکزی، بروندی، لب یز، نب ین، بوکینافاسـو، پـاپوآ گینـه نـو، توگـو ، جزایـر ل سـ یمان، جمهوری کنگو، جیبوتی، چاد، رواندا، سورینام، سومالی، سـیرالئون، فیجـی ، گویانـا، گینـه اسـتوائی، لائوس، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، مغولسـتان، موریتـانی ، مـوریس، نپـال، نیجـر ، هـائیتی، باربادوس 7
باهاما، تونگا، دومینیکا، ساموآ، سائوتومه و پرنسیپه، سنت کریستوفرونویس، سـنت لوسـیا، سـنت و ینسـنت وگرانادین، سیشل، کومور، کیپ ورد، گامبیا، گرانادا، گینه بیسائو، مالدیو، وانواتو 8
ℬ =. +.= 14330.95+14151.19=28482.14

جدول 6. جدول چگالی برای دو رابطه تجارت و دیپلماسی
P# 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1/00 1/00 1/00 1/00 0/98 0/99 0/95 0/81 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
0 1
1
1
1
1
1
0
0 1
1
1
1
1
1
0
0 1
1
1
0
0
0
0
0 1
1
1
1
0
0
0
0 1
1
0
0
0
0
0
0 1
0
0
0
0
0
0
0
2 1/00 0/99 0/97 0/97 0/79 0/83 0/62 0/35 3 0/99 0/95 0/85 0/82 0/50 0/60 0/35 0/22 4 0/99 0/90 0/73 0/70 0/36 0/44 0/25 0/18 5 0/97 0/72 0/44 0/45 0/21 0/22 0/15 0/09 6 0/95 0/70 0/50 0/44 0/17 0/24 0/07 0/05 7 0/79 0/39 0/18 0/18 0/08 0/04 0/07 0/04 8 0/51 0/13 0/05 0/06 0/03 0/02 0/02 0/07 ماتریس تصویر تجارت

P# 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1/00 1/00 1/00 0/98 0/87 0/78 0/48 0/18 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
0
0 1
1
1
1
0
0
0
0 1
1
1
1
0
0
0
0 1
1
1
0
0
0
0
0 1
1
0
0
0
0
0
0 1
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
2 1/00 0/97 0/84 0/83 0/36 0/38 0/12 0/02 3 1/00 0/92 0/63 0/59 0/27 0/26 0/11 0/05 4 0/98 0/61 0/29 0/30 0/16 0/15 0/06 0/03 5 0/87 0/31 0/14 0/18 0/10 0/05 0/03 0/00 6 0/91 0/51 0/25 0/23 0/11 0/11 0/04 0/02 7 0/65 0/15 0/09 0/12 0/06 0/03 0/03 0/01 8 0/30 0/04 0/04 0/05 0/01 0/01 0/01 0/00 ماتریس تصویر دیپلماسی


پاسخ دهید