تاریخ دریافت مقاله: 29/10/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/03/1396 نویسنده مسئول مقاله: محمدرضا کریمی علویجه
E-mail: mr.karimi@atu.ac.ir
مقدمه
امروزه با پیشرفت ابزارهای ارتباط جمعی و رایانه ها، نفوذ و گسترش شبکه اینترنت در عرصه های علمی، فرهنگی، صنعتی، تجاری، مدیریتی و… انکارناپذیر است (مانوس و کیلین، 2015). یکی از پدیده های بسیار فراگیری که در چند سـال اخ یـر روی شـبکه اینترنـت بـه وجـود آمـد، پ یـدایش شبکه های اجتماعی1 است. فضای مجازیِ شبکه های اجتماعی اینترنتی یکی از مهم ترین ابزارهـابرای نمود آثار جهانی شدن2 است. این فضای مجازی، عرصـه وسـیعی از اطلاعـات و نمودهـای مختلف معنایی را ایجاد می کند.
امروزه شبکه های اجتماعی، زندگی اجتماعی و اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار دادهاند، از ا یـن رو از دایره توجه مدیران هوشمند کسب وکار دور نماندهاند. از دیدگاه برخی از مدیران، شبکه هـای ا جتماعی مجازی فرصت های بیبدیلی برای شناخت گرایش های موجود در بازار فراهم می آورنـد . در یک شبکه اجتماعی، فرد از یکدیگر مستقل نیست و به دلیل تعاملات و ارتباطاتی که بین آنها وجود دارد، در پذیرفتن یک محصول یا رفتار، بر ی کـدیگر تـأثیر مـیگذارنـد (مـانوس و کیلـین، 2015).
شبکه های اجتماعی این امکان را فراهم م یآورند که ایده ها و نظر های جد یـد، بـه راحتـی در فضای میان افراد جابه جا شوند و در معرض شناسایی و ارزیابی قرار گیرند. از این رو در شیوه های بازاریابی مدرن، شبکه های اجتماعی به دلیل این ویژگی و از سوی دیگر، حضور انبـوه کـاربران وتعاملات گسترده میان آنها، بهترین موقعیت را برای شکار ایده ها و پی بردن به میزان مطلوب یـت آنها فراهم آورده است (واگنر و اگرت، 2015). مدیران هوشمند، این شبکه ها را زیر نظر دارنـد تـاببینند مردم چه علایقی دارند، آرزوی آنها چیست و به طورکلی چه در سر می پروراننـد؛ سـپس تـا حد امکان از این ایده ها برای فرصت سازی و حتی محک زدن محصولات و خـدمات جد یـد بهـره میبرند.

پدی ده توصیه ای3 در شبکه های اجتماعی، نقش بالقوهای در شکل دهی باور عمومی دارد. نتایج مطالعه ای روی حدود 26 هـزار نفـر از کـاربران ا ی نترنتـی در 37 بـازار مختلـف نشـان مـی دهـد پیشنهاد های مصرف کنندگان، معتبرترین نوع تبلیغات در 78 درصد موارد بوده است (بلجی، وی و چانگ، 2016). اما شناخت علایق تمام اعضای شبکه اجتمـاعی موضـوعی زمـان بـر و پرهز ینـه است. از این رو بنگاه های اقتصادی نیاز دارنـد مشـتریان تأثیر گـذار و رهبـران عق یـده را از م یـان مشتریان خود شناسایی کنند. افراد پرنفوذ م یتوانند تأثیر بسیار گستردهای در الگوی تصمیم گیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Social Networks
Globalization
Word of mouth
مشتریان دیگر داشته باشند. به این ترتیب، مطالعـه نحـوه اثرگـذاری شـبکه هـای اجتمـاعی بـرفعالیت های بازاریابی برای بقا در دنیای رقابتی امروز، حیاتی است.
یکی از شبکه های اجتماعی مطرح و پرکار در ایران و جهان، شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
شکل 1 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران را به نمایش گذاشته است.

شکل

1
.
مقای
سه

کاربران

شبکه

اجتماعی

در

ای
ران

0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
کاربرانتوییتر
کاربرانفیسبوک
کاربران
اینستاگرام
کاربرانتلگرام
کلکاربران
اینترنت

شکل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1

.

مقای

سه

کاربران


پاسخ دهید