مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JITM_Volume 9_Issue 4_Pages 729-758-1

تاریخ دریافت مقاله: 25/02/1396 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: اسداﷲ کردنائیج E-mail: naeij@modares.ac.ir مقدمه جایگاه و اهمیت ارتباطات و فناوریهای مرتبط با آن در عصر حاضر، این قـرن را بـا نـام عصـرارتباطات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه JITM_Volume 9_Issue 4_Pages 701-728-1

تاریخ دریافت مقاله: 05/02/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 10/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: علی معینی E-mail: moeini@ut.ac.ir مقدمه سازمان ها برای بقا و تکامل، کاملاً به فناوری اطلاعات وابسته اند (موسی خانی، مانیان، محمودیو کارگر، 1396). Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 4_Pages 679-700-1

تاریخ دریافت مقاله: 22/03/1396 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 23/08/1396 نویسنده مسئول مقاله: مجید شخصی نیائی E-mail: m.niaei@yazd.ac.ir مقدمه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات ـ به عنوان یکی از گونههای مهم پروژه هـا ـ در کتـاب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 9_Issue 4_Pages 659-678-1

دانشیار گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران کارشناس ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 27/11/1395 تاریخ پذیرش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 637-657-1

تاریخ دریافت مقاله: 10/11/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/02/1396 نویسنده مسئول مقاله: محمد اقدسی E-mail: aghdasim@modares.ac.ir مقدمه مدیریت دانش به عنوان یکی از حوزههای میان رشته ای، در محافل علمـی اهمیـت بسـیاری دارد. حیطه های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 613-636-1

کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران استاد گروه مهندسی سیستم، تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهـران،ایران تاریخ دریافت مقاله: 29/04/1395 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 587-612-1

تاریخ دریافت مقاله: 29/10/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/03/1396 نویسنده مسئول مقاله: محمدرضا کریمی علویجه E-mail: mr.karimi@atu.ac.ir مقدمه امروزه با پیشرفت ابزارهای ارتباط جمعی و رایانه ها، نفوذ و گسترش شبکه اینترنت در عرصه های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 571-586-1

تاریخ دریافت مقاله: 04/05/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 25/01/1396 نویسنده مسئول مقاله: راشین قهرمان E-mail: ghahreman.rashin@gmail.com مقدمه رسانه های اجتماعی برنامه هایی هستند که براساس اینترنت و در بستر وب 2 تعریف شده اند و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 549-570-1

استاد گروه مهندسی سیستم، تجارت الکترونیکی و زنجیره تأمین، دانشکده صنایع دانشگاه علـم و صـنعت ایـران،تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 14/07/1395 Read more…

By 92, ago