جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 9_Issue 4_Pages 659-678-1

دانشیار گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران کارشناس ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 27/11/1395 تاریخ پذیرش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 637-657-1

تاریخ دریافت مقاله: 10/11/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/02/1396 نویسنده مسئول مقاله: محمد اقدسی E-mail: aghdasim@modares.ac.ir مقدمه مدیریت دانش به عنوان یکی از حوزههای میان رشته ای، در محافل علمـی اهمیـت بسـیاری دارد. حیطه های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 613-636-1

کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران استاد گروه مهندسی سیستم، تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهـران،ایران تاریخ دریافت مقاله: 29/04/1395 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JITM_Volume 9_Issue 3_Pages 549-570-1

استاد گروه مهندسی سیستم، تجارت الکترونیکی و زنجیره تأمین، دانشکده صنایع دانشگاه علـم و صـنعت ایـران،تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 14/07/1395 Read more…